Self-service BI řešení nastínilo rozvojový potenciál firmy

Rostoucí globální zájem o služby v oblasti informačních technologií a sílící poptávka po IT profesionálech z dlouhodobého hlediska vyvolává otázku možné expanze české IT společnosti na domácím trhu i v zahraničí. Jak si vytvořit relativně snadnou a rychlou úvodní představu o stávající situaci a vlastních možnostech budoucího rozvoje? Jednoduchá ukázková vizualizace dat pomocí self-service BI nástroje Power BI Desktop zmapovala obchodní potenciál této blíže neidentifikova né firmy.


Případová studie vznikla v rámci příprav na „Power BI hackathon“, který jsme v Adastře uspořádali. Cílem bylo vyzkoušet si samoobslužné BI technologie na vlastní kůži a rozšířit své odborné znalosti. Úkolem pro zapojené účastníky z řad konzultantů Adastry bylo vymyslet vlastní „business story“ a svůj příběh ve výsledku odprezentovat s pomocí přehledných dashboardů, které jsou sdíleny dále ve článku.

Tento příklad je druhým projektem, o němž si můžete na našich stránkách přečíst.

Mapování rozvojového potenciálu firmy

Studie využívá dat z veřejně dostupných zdrojů v kombinaci s makroekonomickými údaji za český a evropský trh. Úvodní dashboard mapuje IT sektor na domácím trhu a zobrazuje strukturální data o výkonnosti trhu v návaznosti na data o zaměstnanosti a průměrné mzdě. Ukazuje se, že meziročně narůstá počet zejména externích odborníků v oboru IT v ČR a zvyšuje se i jejich průměrná odměna za práci. Zároveň však v dlouhodobém horizontu nákup produktů v ICT sektoru stagnuje. 

Z výše nastíněného vývoje můžeme usuzovat, že poptávka po českých odbornících pracujících externě přichází pravděpodobně ze zahraničí. Vezmeme-li v úvahu, že klíčovou činností vybrané společnosti je primárně pronájem vlastních pracovníků pro projekty klientů v různých oblastech byznysu, pak se nabízí možný prostor pro expanzi na zahraniční trhy.

Uvedený celkový náhled umožňuje analyzovat pozici dané společnosti (A) vůči dvěma největším konkurentům (B a C) na stávajícím trhu a obecně mapuje potenciální hrozbu z jejich strany.  V sekci „Company overview“ můžeme vzájemně porovnávat vybrané klíčové parametry – výši přidané hodnoty, zisk společnosti a zisk na jednoho zaměstnance.

Můžeme si tak například všimnout, že společnost C, byť s nejnižší přidanou hodnotou svých služeb, generuje ve výsledku nejvyšší zisky za firmu i jednotlivce. Tudíž může znamenat pro tuto firmu jisté ohrožení.

Interaktivní dashboard dále umožňuje zobrazit v levé části bližší selektivní náhled na detailní výkonnost naší společnosti A v Čechách i zahraničí.  Vidíme stagnující vývoj prodejů i zisků na domácím trhu a také prozatím mírný nárůst aktivit v zahraničí v posledních letech.

Následující dashboard vizualizuje celkový potenciál vybraných evropských trhů podle indikátoru nákupu zboží a služeb v IT sektoru a celkové produkce. Levý segment náhledu zobrazuje navíc tabulku s poptávkou po konkrétních typech IT produktů ve společnostech dle počtu zaměstnanců.

Jak vyplývá z analýzy, je například oblast „Development of Business Management“ v obecném náhledu na evropském trhu žádanou službou zejména u velkých společností nad 250 zaměstnanců, zatímco oblast „Maintenance of ICT infrastructure“ poptávají spíše malé společnosti do 50 zaměstnanců.

Užitečným ukazatelem je zde také „Awareness of Company A“, který ukazuje povědomí o této společnosti na evropském trhu. Zároveň můžeme sledovat, jak jednotlivé trhy využívají práci externích IT odborníků a které z těchto trhů představují největší odběratele IT produktů. Z analýzy vyplývá, že těmito perspektivními trhy jsou zejména Německo, Velká Británie a Polsko.

Závěrečná interaktivní SWOT analýza představuje velmi přehledné shrnutí výhod, nevýhod, příležitostí a ohrožení spočívajících ve výběru jednoho ze tří evropských trhů, které se dostaly do finálního výběru pro rozšíření vlastního podnikání.

Tato úvodní analýza posloužila jako jednoduchý a přitom velmi přehledný a srozumitelně prezentovaný přehled pro rozhodování o dalších krocích. Její přínos spočívá mimo jiné v propojení názorné vizualizace tvrdých číselných dat  a možnosti prezentovat slovní ohodnocení dle zvolených parametrů. Výsledná volba společnosti tak už záleží jen na jejím uvážení dle dalších okolností.