.

Novinka

15. 08. 2017

Self-service BI řešení nastínilo rozvojový potenciál firmy

Délka čtení: 10 minut

Rostoucí globální zájem o služby v oblasti informačních technologií a sílící poptávka po IT profesionálech z dlouhodobého hlediska vyvolává otázku možné expanze české IT společnosti na domácím trhu i v zahraničí. Jak si vytvořit relativně snadnou a rychlou úvodní představu o stávající situaci a vlastních možnostech budoucího rozvoje? Jednoduchá ukázková vizualizace dat pomocí self-service BI nástroje Power BI Desktop zmapovala obchodní potenciál této blíže neidentifikova né firmy.

Případová studie vznikla v rámci příprav na „Power BI hackathon“, který jsme v Adastře uspořádali. Cílem bylo vyzkoušet si samoobslužné BI technologie na vlastní kůži a rozšířit své odborné znalosti. Úkolem pro zapojené účastníky z řad konzultantů Adastry bylo vymyslet vlastní „business story“ a svůj příběh ve výsledku odprezentovat s pomocí přehledných dashboardů, které jsou sdíleny dále ve článku.

Tento příklad je druhým projektem, o němž si můžete na našich stránkách přečíst. Předchozí případovou studii k tématu self-service BI naleznete ZDE.

Mapování rozvojového potenciálu firmy

Studie využívá dat z veřejně dostupných zdrojů v kombinaci s makroekonomickými údaji za český a evropský trh. Úvodní dashboard mapuje IT sektor na domácím trhu a zobrazuje strukturální data o výkonnosti trhu v návaznosti na data o zaměstnanosti a průměrné mzdě. Ukazuje se, že meziročně narůstá počet zejména externích odborníků v oboru IT v ČR a zvyšuje se i jejich průměrná odměna za práci. Zároveň však v dlouhodobém horizontu nákup produktů v ICT sektoru stagnuje. 

None

Z výše nastíněného vývoje můžeme usuzovat, že poptávka po českých odbornících pracujících externě přichází pravděpodobně ze zahraničí. Vezmeme-li v úvahu, že klíčovou činností vybrané společnosti je primárně pronájem vlastních pracovníků pro projekty klientů v různých oblastech byznysu, pak se nabízí možný prostor pro expanzi na zahraniční trhy.

None

Uvedený celkový náhled umožňuje analyzovat pozici dané společnosti (A) vůči dvěma největším konkurentům (B a C) na stávajícím trhu a obecně mapuje potenciální hrozbu z jejich strany.  V sekci „Company overview“ můžeme vzájemně porovnávat vybrané klíčové parametry – výši přidané hodnoty, zisk společnosti a zisk na jednoho zaměstnance. Můžeme si tak například všimnout, že společnost C, byť s nejnižší přidanou hodnotou svých služeb, generuje ve výsledku nejvyšší zisky za firmu i jednotlivce. Tudíž může znamenat pro tuto firmu jisté ohrožení.

Interaktivní dashboard dále umožňuje zobrazit v levé části bližší selektivní náhled na detailní výkonnost naší společnosti A v Čechách i zahraničí.  Vidíme stagnující vývoj prodejů i zisků na domácím trhu a také prozatím mírný nárůst aktivit v zahraničí v posledních letech.

None

Následující dashboard vizualizuje celkový potenciál vybraných evropských trhů podle indikátoru nákupu zboží a služeb v IT sektoru a celkové produkce. Levý segment náhledu zobrazuje navíc tabulku s poptávkou po konkrétních typech IT produktů ve společnostech dle počtu zaměstnanců. Jak vyplývá z analýzy, je například oblast „Development of Business Management“ v obecném náhledu na evropském trhu žádanou službou zejména u velkých společností nad 250 zaměstnanců, zatímco oblast „Maintenance of ICT infrastructure“ poptávají spíše malé společnosti do 50 zaměstnanců.

None

Užitečným ukazatelem je zde také „Awareness of Company A“, který ukazuje povědomí o této společnosti na evropském trhu. Zároveň můžeme sledovat, jak jednotlivé trhy využívají práci externích IT odborníků a které z těchto trhů představují největší odběratele IT produktů. Z analýzy vyplývá, že těmito perspektivními trhy jsou zejména Německo, Velká Británie a Polsko.

None

Závěrečná interaktivní SWOT analýza představuje velmi přehledné shrnutí výhod, nevýhod, příležitostí a ohrožení spočívajících ve výběru jednoho ze tří evropských trhů, které se dostaly do finálního výběru pro rozšíření vlastního podnikání.

Tato úvodní analýza posloužila jako jednoduchý a přitom velmi přehledný a srozumitelně prezentovaný přehled pro rozhodování o dalších krocích. Její přínos spočívá mimo jiné v propojení názorné vizualizace tvrdých číselných dat  a možnosti prezentovat slovní ohodnocení dle zvolených parametrů. Výsledná volba společnosti tak už záleží jen na jejím uvážení dle dalších okolností.

Zajímají vás další informace k této problematice? Přečtěte si více o našich technologických řešeních pro Reporting & BI.

Eliška Kleinová

Consultant