.

Program modifikace úvěrů

Banky se musejí přizpůsobit realitě COVID-19

Blížící se recese v důsledku COVID-19, která bude pravděpodobně hlubší než celosvětová finanční krize v roce 2008, již v tuto chvíli významně ovlivňuje životaschopnost značné části domácností, malých a středních a velkých podniků.

Banky se musejí na novou realitu proaktivně připravit. Je třeba co nejdříve přehodnotit a řešit portfolia klientů pomocí krátkodobých i dlouhodobých úsporných opatření. Krátkodobá úsporná opatření, jako jsou moratoria na splácení úvěrů schválená Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a místními vládami, pravděpodobně pomohou zdravým dlužníkům překonat problémy s likviditou způsobené COVID-19. Pro zranitelné segmenty klientů je však třeba zavést jiná dlouhodobější řešení, jako je úprava úvěrů nebo programy pro případ prodlevy ve splácení.

Programy odkladu splátek, reakce EBA a modifikace úvěrů

Aby zmírnily okamžitý krátkodobý negativní dopad COVID-19 na likviditu dlužníků, vlády po celém světě zavádějí legislativní moratoria umožňující odklad splátek úvěrů, obvykle na 3 až 9 měsíců.

Orgán EBA reagoval nařízeními o legislativních a nelegislativních moratoriích na splácení úvěrů uplatňovaných v reakci na krizi COVID-19. Hlavním cílem těchto nařízení je stanovit, že odklad splátek úvěrů definovaný v nařízeních nevede ke reklasifikaci dlužníků v úvěrovém registru se všemi dopady na tvorbu opravných položek nebo rezerv.

Nařízení EBA však také uvádějí, že banky mají prioritizovat posouzení rizik dlužníků v těch případech, kdy je nejpravděpodobnější, že se krátkodobý šok promítne do dlouhodobých finančních potíží a nakonec povede k platební neschopnosti. K takovým dlužníkům je třeba přistupovat obezřetně a tito dlužníci by mohli být zařazeni do úvěrového registru jako dlužníci v prodlení.

Program modifikace půjček

Proaktivní nabídka dlouhodobých řešení, jako je například úprava úvěrů pro potenciálně ohrožené segmenty dlužníků, by proto měla být vedle možnosti odkladu splátek dalším klíčovým pilířem reakce bank na probíhající krizi COVID-19. Zahájení programu preventivní úpravy úvěrů pomůže snížit příliv nových případů do procesu vymáhání a také sníží potřebu vytvářet opravné položky nebo rezervy na krytí ztrát z nesplácených úvěrů spojených s programy pro nesplácení, kterými by tito klienti pravděpodobně museli projít, pokud by se k nim přistupovalo reaktivně.

Kontaktujte nás.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Miroslav Kolář

CEO Adastra Business Consulting