.

Súhlas so spracovním osobných údajov

Skupina Adastra Group a spoločnosť ADASTRA, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom webu www.adastradigital.com, považuje ochranu a dôvernosť Vašich údajov za veľmi dôležitú. Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade ako s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.), tak aj Európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov v zmysle národnej a európskej legislatívy je:

ADASTRA, s.r.o.

Mýtna 48

Bratislava, 81107

IČ: 35874244 DIČ: 2021788318

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania a ochrany vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: GDPRSK@adastragrp.com.

Aké osobné údaje spracovávame a prečo

Najväčšiu časť osobných údajov, ktoré spracovávame o našich zákazníkoch, dodávateľoch a iných obchodných stranách, vedieme spracovávame v súvislosti s ponukou a poskytovaním našich služieb (konzultačná činnosť v oblasti Information Managementu). V drvivej väčšine prípadov ide o základné kontaktné údaje typu meno, priezvisko, telefón a email. Bez týchto údajov s Vami logicky nemôžeme komunikovať a teda zabezpečiť plnenie našich služieb, ktoré plynie z riadne uzavretej zmluvy.

Právne predpisy a legislatíva SR nám tiež v určitých prípadoch dávajú povinnosť Vaše osobné údaje spracovávať. Jedná sa Typicky ide o uchovanie údajov podľa zákonných požiadaviek z dôvodu vedenia účtovníctva.

Ak ste úspešný uchádzač o zamestnanie, budeme niektoré Vaše osobné údaje spracovávať pre našu potrebu pri nábore zamestnancov a to preto, aby sme s Vami poprípade mohli podpísať pracovnú zmluvu.

S vašim súhlasom, ak ste uchádzač o zamestnanie, archivujeme náborovú dokumentáciu do odvolania súhlasu pre potreby potenciálnych komunikácie a ponuky zamestnania v spoločnosti.

Našim aktívnym zákazníkom si dovoľujeme zasielať obchodné oznámenia s ponukou našich služieb a informáciami o našich produktoch na základe nášho záujmu ponúkať zákazníkom vždy aktuálne a najlepšie technické riešenie.

V prípade, že ste náš potenciálny zákazník a udelili ste nám súhlas, spracovávame vaše osobné údaje na účely zasielania obchodných oznámení – najmä zasielanie mailového oslovenia.

Všetky vyššie spomenuté osobné údaje, ktoré vznikajú z podnetu našej vzájomnej komunikácie a interakcie, sú riadené interným systémom ochrany osobných údajov podľa platnej legislatívy. V maximálnej miere teda riadime prístup k osobným údajom, technické opatrenia na ich zabezpečenie a dobu ich existencie.

Doba, po ktorú vaše osobné údaje spracovávame

Osobné údaje zákazníkov a tretích strán spracovávame a uchovávame počas doby nevyhnutne nutnej na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, a ďalej počas doby, počas ktorej sme povinní údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vaše osobné údaje na základe dobrovoľného súhlasu za účelom zasielania obchodných oznámení spracovávame do odvolania Vášho súhlasu.

Vaše práva

Vaším prirodzeným právom je získať informácie o Vašich dátach, ktoré o Vás spracovávame. Rovnako tak máte právo na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu. V určitých prípadoch vám patrí právo na vymazanie. Ďalej sme povinní Vaše osobné údaje na Vaše požiadanie preniesť na vami zvoleného správcu / spracovateľa osobných údajov.

Ak ste nám dali súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení či oslovenie s potenciálne pracovnou ponukou, potom máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať. Stačí nás kontaktovať na GDPRSK@adastragrp.com.

Tento kontakt využite aj v prípadoch, ak sa budete chcieť opýtať na čokoľvek, čo sa týka nášho spracovanie osobných údajov.

Ak ste presvedčený, že s Vašimi dátami nezaobchádzame adekvátne a podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Dobrovoľnosť udelenia súhlasu

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné a neposkytuje žiadne iné plnenie zo strany spoločnosti ADASTRA, s.r.o.

Prenos osobných údajov

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov a tretích strán využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu.

Výnimku predstavujú entity holdingu Adastra Group, externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby a orgány štátnej moci. Týmto entitám Vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu napríklad pri:

• vyšetrovaní nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, sa údaje môžu poskytnúť orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti;

• správe našich informačných systémov.

U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme (mimo orgány verejnej správy), aby spracovávali Vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

Porušenie zabezpečenia osobných údajov

Vnútornými predpismi sme prijali všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne zabezpečenia spracovania osobných údajov tak, aby bola zachovaná neustála dôvernosť, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania a bola možná prípadná obnova dostupnosti osobných údajov.

V prípade, ak by nedopatrením došlo k porušeniu zabezpečenia vašich osobných údajov, prijmeme bez odkladu vhodné opatrenia na zaistenie nápravy a porušenie ohlásime Úradu pre ochranu osobných údajov a vám, bolo by nepravdepodobné, že by takéto porušenie malo za následok riziko pre vaše práva ako subjektu údajov. Súčasne bude každé porušenie zabezpečenia náležite zdokumentované, aby sme umožnili prípadné vykonanie kontroly zo strany Úradu pre ochranu osobných údajov.

Cookies

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení (počítač, mobilné zariadenie alebo inom prístroji umožňujúcom prístup k internetu), pomocou ktorého používate web www.adastradigital.com a ak ich po opustení našich stránok nevymažete, sú opäť využívané počas Vašich ďalších návštev. Cookies používame pre zlepšenie funkčnosti našich stránok a zjednodušenie Vašej ďalšej návštevy, najmä pre tieto činnosti:

  • uloženie predvolieb a nastavenia, ktoré umožňujú, aby naše webové stránky fungovali;
  • zabezpečenia, cookies používame na odhaľovanie podvodov a zneužitia našich webových stránok;
  • analýzy, pomocou cookies zhromažďujeme dáta pre naše analytické nástroje,
  • marketing, cookies využívame pre vyhodnotenie našich marketingových kampaní alebo pre oslovenie zákazníkov;
  • sociálne siete, niektorý obsah z našich stránok môžete zdieľať s vašimi priateľmi.

Napriek vyššie uvedenému na základe súborov cookies Vás nie sme schopní identifikovať na úroveň konkrétnej fyzickej osoby.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Cookies z Vášho počítača alebo z iného zariadenia môžete ľahko vymazať pomocou Vášho prehliadača. Návod, ako zaobchádzať so súbormi cookies a ako ich odstrániť, nájdete v ponuke „Pomoc“ Vášho prehliadača. V takom prípade je ale možné, že sa Vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre Vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.

Ak budete používať naše stránky bez zmeny nastavenia, budeme to považovať za súhlas s používaním cookies na našich stránkach.

Analytické nástroje Webu

Štatistické dáta

Ak využívate naše webové stránky, zhromažďujeme štatistické údaje o Vašej aktivite, ktoré ďalej využívame k zlepšeniu našich služieb.

Adalytics

Služba od spoločnosti Instarea, ktorá nám umožňuje analyzovať užívateľskú aktivitu návštevníkov na našom webe a prispôsobovať jeho obsah Vašim preferenciám. Informácie vygenerované pri používaní nášho webu sú prenášané na servery spoločnosti Exponea, kde sú následne uložené.

Google Analytics

Služba, ktorá umožňuje analýzu nášho webu. Je od spoločnosti Google Inc. („Google“). Informácie vygenerované pri využívaní nášho webu sú prenášané na servery spoločnosti Google, kde sú následne uložené. Spoločnosť Google tieto informácie využíva na analýzu užívateľského správania na našom webe a túto analýzu nám následne poskytuje.

Sklik, Adwords

Tieto služby sú marketingové nástroje, ktoré nám umožňujú ponúkať naše služby novým alebo existujúcim zákazníkom. Poskytujú ich spoločnosti Google alebo Zoznam. Aby služby fungovali správne, využívajú cookies.

None

Zoznam súborov cookies používaných na webe www.adastradigital.com