.

Novinka

16. 01. 2020

Financie 4.0: ako na automatizáciu manažérskeho reportingu a controllingu

Čas na čítanie: 10 minut

Žijeme v digitálnom veku a zdalo by sa, že ak sa nevezieme na vlne 4.0 alebo aspoň v nejakej z ich podôb, tak naša firma nemá na technológiami nabitom trhu šancu. Pre CFOs, finančných riaditeľov, chief controllery, šéfov stratégie predstavuje jedna taká vlna Finance 4.0. Čisto biznisovo vzaté, kontinuálne spracovávanie všadeprítomných dát pre účely finančného a manažérskeho reportingu, ich správna interpretácia a koniec koncov nutná dôvera v samotný reporting, sú predsa štandardy, ktoré sú neodškriepiteľne zažité.

Keď tento koncept doplníme o správne technológie, ktoré sú schopné dáta v uspokojivom čase spracovávať, integrovať a reportovať a k tomu poskytnú aj toľko potrebnú analytickú platformu, získame koncept fungujúcich digitálnych financií.

Aká je teda situácia na trhu a koľko firiem môže povedať, že prevádzkuje fungujúci finančný reporting, ktorý obstará veľkú väčšinu manažérskych potrieb, ktoré sa od financií očakávajú?

Z extrému do extrému alebo kde je vaša firma?

Priblížme si na úvod dva extrémy, medzi ktorými sa reálne pohybuje prevažná väčšina stredne veľkých až veľkých firiem, holdingov a korporácií, teda na organizácie, pre ktoré sa nedá predpokladať, že majiteľ firmu zároveň riadi a schvaľuje každú objednávku na kancelárske potreby. Každý finančný riaditeľ a skúsený controller sa určite v množstve bodov u vyššie uvedených extrémov našiel. Možno patríte medzi tých šťastnejších, ktorí môžu povedať, že prevádzkujú automatizovaný, spoľahlivý a transparentný reporting, ale ak nie, tak vám toto porovnanie nastavuje určité zrkadlo - čo zlepšiť, kam sa snažiť dostať.

Extrém 1 - ručná firma Extrém 2 - digitálna firma Finance 4.0
Nechávame si z účtovníctva exportovať finančný denník, zákaznícke položky, skladové položky, ai. a dopĺňame ich o strediská, biznisové jednotky, kategórie nákladových a výnosových položiek, výrobky a ich skupiny, segmenty trhu, zákazníkov, reálne splatnosti faktúr, dĺžku tovaru na sklade, počítame rozdiel medzi jeho nákupnou a predajnou cenou atď. Tých operácií, ktoré možno robiť, je takmer nekonečne veľa. Máme reportingovú manažérsku nadstavbu, ktorá je integrovaná s ERP, CRM, produkčným systémom, Billigom, provisioning atď. Dáta sa do nej integrujú priebežne. Reportingové kategórie udržiavame v Master Data Managemente a transakčné dáta sa nám o ne sami obohacujú.

Manažérsku výsledovku spracovávame v Exceli a zdrojom nám je veľa ďalších Excelov, v ktorých vykonávame mnoho zásadných manuálnych operácií.

Majetok takmer nesledujeme a manažérske cash flow počítame ad-hoc, ak je to potrebné z nejakého dôvodu.

Manažérska výsledovka a jej rozpady sú plne automatizované a sú výsledkom funkčného mapovania medzi transakciami a kategóriami, ktoré sledujeme. Podobne sme na tom aj so sledovaním majetku, pohľadávok a automatizovane (do tej miery, do ktorej to možno reálne očakávať) sa nám počíta aj cash flow.
Ročný plán zbierame od svojich podriadených v Exceli a potom ho spájame v jeden master Excel, v ktorom sa všetko spočíta. Pre plánovanie máme plánovací nástroj, ktorý vie fungovať oboma smermi Top Down aj Bottom Up (zhora nadol i zospodu nahor). Plánovacie jednotky doň zadávajú svoje vstupy, na úrovni konsolidovaného plánu zadávame korekcie, ktoré rozpúšťame opäť medzi plánovacie jednotky. Každá jednotka vidí svoj výsledný plán a na úrovni konsolidácie vidíme tiež celkový plán. Pre zjednodušenie plánovania používame plánovania cez plánovacie drivery, výsledné výnosy a náklady sa spočítajú sami.
Forecast, teda priebežný reporting blízkej budúcnosti, robíme na vyžiadanie, maximálne kvartálne alebo skôr vôbec, pretože potom, čo sme prežili s plánom, si nedokážeme predstaviť, že by sme niečo také robili pravidelne každý mesiac. Samozrejme to celé opäť prevádzkujeme v Exceli. Priebežné plánovanie, teda forecast, je len zjednodušeným plánom a funguje podobne ako plán, len na menšej granularite.
Ak sme holding, tak takmer ignorujeme transakcie a plán obchodu medzi spoločnosťami, pretože komplexita, ktorú by nám takáto úloha spôsobila, by nám znemožnila v očakávanom čase odreportovať. Holdingovej Intercompany transakcie pre nás nie sú problémom, máme spoľahlivý systém ich identifikácie a na účely štatutárneho i manažérskeho reportingu sa tieto transakcie na potrebných úrovniach samy eliminujú a neskresľujú nám holdingové finančné výkazy.
Reportingové workflow je výhradne riadené e-mailovou a telefonickou komunikáciou. Teda na začiatku pošleme e-mail, nech nám všetci pošlú svoje vstupy, potom si s nimi voláme a e-mailom a na konci, keď to máme celé hotové, pošleme výstražný e-mailujeme, že už nám to nikto nesmie rozbiť.   Máme nástroj pre riadenie procesu reportingu, kde všetci vedia, kedy sa reporting otvára, kedy do neho musí dodať svoje vstupy, ako prebehla ich integrácia a či systém v rámci validácie objavil technické alebo biznisové chyby. Užívatelia sú zodpovední za svoj bezchybný vstup.
Zmeny historicky odreportovaných čísel sú reálnou vlastnosťou nášho reportingu, s ktorou nemožno nič robiť. Faktúry jednoducho občas chodia neskoro. Historicky sa nám čísla v reportoch nemenia, systém si sám obstará, že sa zmeny nepropisujú do už uzatvorených reportingových období.
Reportingovým nástrojom je tabuľka v Exceli, prípadne prekopírovanie do prezentácie do pekného grafu. Pre reporting používame štandardné reportingové nástroje, či už u nás (on premise) alebo v cloude typu Microsoft Power BI, Tableau, Qlik prípadne iné. Výstupy sa nám automaticky exportujú do prezentácií a výročných správ. Pre priebežnú analytickú činnosť a biznisový controlling využívame OLAP nástrojov (nástroje pre tzv. Slicing and dicing), kedy sme schopní pripojením sa k databáze výstup rozrezať a poskladať tak, ako potrebujeme.

Biznisový controlling, teda finančná analýza konkrétnych produktov, služieb, zákazníkov, je ad-hoc operácia, keď zistíme problém. Je extrémne manuálne náročná a predstavuje vylievanie a preskupovanie hromady transakcií. Akékoľvek zmeny v prístupe znamenajú zvyčajne všetko zahodiť a začať od začiatku.

Prepojenie financií s obchodom a marketingom neexistuje, každý si reportuje to svoje a naše a ich výnosy sa pokojne líšia aj o 20%.

Pretože je naše riešenie plne integrované so systémom CRM a Billigom, reportujeme rovnaké čísla, len v iných rozpadoch ako pre účely finančného riadenia, tak aj obchodu a marketingu.
Controlling je "excelová firma vo firme", ktorá o Exceli a jeho funkciách vie úplne všetko. Vládne zdieľanému disku, kde sú všetky excelové tabuľky umiestnené a ktorého interne prezývajú excelové peklo. EXCEL v controllingu ďalej často používame, ale najmä ako reportingový nástroj, v ktorom sme schopní si dáta modelovať. Exceli sú napojené na OLAP databázu, neobsahujú vlastné transakcie a čísla v nich len aktualizujeme.

Stavte na prepojenie biznis znalostí a technológií

Základom je si uvedomiť všetky problémy, úskalia a chyby, ktoré sú vo firme s finančným reportingom spojené a tie adresovať a vyriešiť. Pomôcť s tým môžu riešenia, ktoré na trhu existujú a ak si pre takéto riešenie vyberiete dodávateľa, kde sa spojí biznisová znalosť s technologickou, tak máte vyhraté. Záleží na veľkosti firmy, či ste holding, aké a koľko prevádzkujete informačných systémov, či prevádzkujete homogénny alebo naopak silne heterogénne biznis, či a ako veľmi ste ochotní sa podriadiť určitým produktom atď. Menšie firmy prevádzkujúce homogénne ERP produkty si väčšinou vystačia s rôznymi nadstavbami týchto krabicových riešení. Tie väčšie, ktoré majú systémov viac alebo sú holdingovými skupinami, však musí pristúpiť k zásadným zmenám v prístupe k reportingu a mali by vyberať z dobre etablovaných a preverených riešení, ktoré na trhu existujú.

5 pilierov pre úspešný Finance 4.0 Reporting

Prechod k automatizovanému a spoľahlivému riešeniu by mal stáť na 5 základných pilieroch:

None

Obrázek 1: Päť pilierov pre finance 4.0 reporting

1. Automatizovaná integrácia

Integrácia medzi zdrojovými systémami (ERP, CRM, Billing ...) a reportingovou platformou je síce len technickým, ale veľmi dôležitým komponentom celého riešenia. Správne automatizovaná predpripravená integrácia vám umožní reporting rýchlo nasadiť, jednoducho ho rozvíjať a hlavne mať nad ním 100% kontrolu. Potrebujete, aby sa vám rovnaké dáta (biznis jednotky, profit centrá, produkty, zákazníci ...) napojili vždy rovnako, aby sa jednotne správali dáta, sumy, meny. Štandardné nástroje si s tým väčšinou samé neporadia, je vhodné využiť typové nadstavby, ktoré dnes už niektorí dodávatelia vedia poskytnúť.

2. Preverený finančný dátový model

Tu očakávate, že riešenie bude mať v sebe funkcionalitu, ktorá je pre finančný reporting hlavne - porovnávanie medzi scenármi, časové nápočty, správne agregácie kategórií, správne nápočty forecastov, možnosť viac paralelných finančných výkazov, reporting v rôznych menách, interpretácia Intercompany transakcií atď. To sú vlastnosti, ktoré očakávate, že riešenie obsahuje. Zároveň by mal byť pripravený na prípadnú integráciu s finančným konsolidačným nástrojom. To, že je model preverený, znamená, že je už prevádzkovaný u iných zákazníkov a vy teda máte istotu, že je doladený a spoľahlivý. Je tiež dobre pripravený pre potreby reportingu a finančných analýz a oddeľuje transakčnú časovú os od tej reportingovej. Dátový model by mal byť tiež jednoducho rozšíriteľný, nemal by obsahovať duplicity, mal by byť biznisovo opisný a užívať správnu terminológiu, aby sa v ňom vyznali aj novo prichádzajúci užívatelia.

3. Analytická platforma a reportingové nástroje

Jedná sa o komponent, ktorý bude finálnym produktom vášho snaženia. Komponent musí umožňovať nielen reporting EBITDA, EBITDA2, EBITDA3, podľa toho, ako si ju chcete zrovna zostaviť a čo do nej zahrnúť. Mala by umožňovať prácu sa sémantickou vrstvou dát, kde bude controller schopný vytvoriť takmer ľubovoľnú analytickú tabuľku alebo graf s ľubovoľnými rozpadmi, ktoré v dátach existujú a ktoré pokryjú jeho potreby bez nutnosti poznať nejaké technické prostriedky (kontingenčná tabuľka je však nutnosťou!). Reportingová a analytická platforma musí byť rýchla, užívateľsky prívetivá a mať potrebné vizuálne vlastnosti. Mala by obsahovať možnosť zobrazenia na mobilných zariadeniach, možnosti kolaborácie, rôznych užívateľských nastavení a pod.

4. Reportingové business workflow

Je ďalší z kľúčových komponentov, ktoré uľahčia obhospodárenie celého procesu. Očakávate, že sa bude jednať o webovú aplikáciu, pomocou ktorej budú kontrolóri zodpovední za celý proces otvárať rôzne obdobia a scenáre a po validácii výstupov ich tiež zatvárať, aby nemohlo dochádzať k ich zmenám. Užívatelia zodpovední za dodávku dát - účtovné systémy, účtovníci, controlling zodpovedný za plán a forecast - tadiaľ môžu nahrávať svoje manuálne vstupy a majú možnosť v reálnom čase vidieť, či prešli všetkými nutnými validáciami a spracovali sa bez chýb. Workflow tiež zaisťuje, že je možné automatizované procesy opätovne spúšťať manuálne, sledovať prípadné chyby automatizovaných aj manuálnych procesov a nastavovať príslušné privilégiá. Slúži tiež pre účely auditu, pretože je tu zaznamenaná všetka procesná aktivita používateľa.

5. Data Governance

Celé riešenie je nepoužiteľné, ak nebudete mať zjednotený proces založený na jednotnom harmonograme a obsahu reportingu. Bez toho nemožno jednotný reporting zaviesť a prevádzkovať. Nie menej dôležité sú master dáta, teda jednotné dáta o controllingových objektoch (produkty, služby, profit centrá, biznis jednotky), skupinové účtovné osnovy, KPIs, vlastnostiach zákazníka ai. Napojenie dát na master dáta je nutné opísať v reporting guidelines (reportingových pravidlách), aby používatelia presne vedeli, čo kam do akých kategórií zaradiť.

None

Obrázek 2: Schéma finančného datového skladu pripraveného pre finance 4.0

Vstúpte do sveta Financií 4.0

Jste-li tedy finančním ředitelem firmy, která se více blíží extrému 1, asi si uvědomujete, že spíše dříve, než později budete muset provést zásadní změny v přístupu k vašemu reportingu, aby vaše firma z pohledu řízení a interpretace důležitých finančních dat neprohrála s progresivní automatizovanou konkurencí. Pracují-li vaši controlleři v režimu 80/20, kdy 80 % času věnují sběru a manipulaci s daty a 20 % svého času se zabývají vlastními reportingovými a analytickými činnostmi, je někde chyba. Potřebovali byste, aby to bylo právě naopak. Nebojte se i vy vstoupit do světa Financí 4.0.

Chcem sa dozvedieť viac

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.