.

IoT v praxi

Adastra Academy

Zistíte aké sú možnosti využitia IoT práve pre Váš business a sami si vyskúšate jeho reálne použitie.

Čo sa naučíte:

 • Objavíte, čo všet­ko v sebe skrý­va pojem „Inter­net of Things“.
 • Zistíte, aké sú mož­nosti využiti­a IoT a kde vša­de sa už s tou­to technológi­ou stretnete, ako inteligentné ob­chody, výrobné pod­niky, logisti­ka, „Smart cities“…
 • Pozrieme sa na ar­chitektúru a pros­tredie, v ktorom sa I­oT integruje a ako je možné technológiu skombino­vať so súčasný­mi databázový­mi riešeniami.
 • Na praktickom prí­klade s využi­tím cloudových techno­lógií si sami vyskúšate reálne použi­tie IoT.
 • Spoločne bude­me diskutovať o po­tenciáli, kto­rý má IoT prá­ve pre váš biznis. 
 • Predstavíme vám na­še skúsenosti a bes­t practices z od­boru.
 • Naučíme sa, ako nas­taviť IoT v clou­de a ukážeme si prak­tickú ukážku.
4h

trvá školenie

Pre koho je školenie určené?

 • Marketingoví pracovníci.
 • Riaditelia po­bočkovej siete.
 • Pracovníci na pobočkách.
 • Pracovníci od­delení zodpoved­ní za zlepšeni­e customer ex­perience.
 • Manažéri zodpo­vední za predaj pro­duktov na pobočkách.
 • Business inte­lligence mana­žéri a špecia­listi.
 • Reportingoví špe­cialisti.

Cena obsahuje:

 • Školiace materiály.
 • Certifikát o absolvovaní kurzu.
270€

EUR na osobu (bez DPH)

Školením vás prevedie Peter Kabát.

Peter Kabát

Consultant

Chcem vedieť najbližšie termíny školenia

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Petronela Schniererová

HR & Marketing Manager

Peter Kabát

Consultant