.

Prípadová štúdia - Česká televízia


Česká televízia zefektívnila svoj reporting s novým dátovým skladom od Adastry

Činnosť Českej televízie (ČT) ako verejnoprávneho média musí byť v súlade so Zákonom o Českej televízii č. 483/1991 Zb a s Kódexom Českej televízie, ktoré definujú celý rad požiadaviek na televízne vysielanie verejnej služby. Miera ich napĺňania sa pravidelne sleduje. Výstupy z merania a hodnotenia verejnej služby slúžia Rade ČT pre dohľad nad plnením úloh verejnej služby. Dáta z merania verejnej služby sa využívajú aj na interné účely – poskytujú spätnú väzbu na zostavovanie programu, lepšie a efektívnejšie riadenie či kvalitnejšiu kontrolu procesov v ČT. Modernizácia dátového skladu, ktorá prebehla v roku 2019, umožnila analytikom ČT flexibilne pripravovať požadované reporty - ľahko, rýchlo a konzistentne.

Česká televízia (ČT) prevádzkuje celkom šesť kanálov (plnoformátové ČT1, ČT2 a spravodajský ČT24, športové ČT Šport, detské ČT :D a kultúrne ČT Art) a tri vysielacie televízne štúdiá, zaisťuje denné 24hodinové vysielanie (pozemné, satelitné, internetové aj pre mobilné telefóny) celoštátne aj regionálne. Navyše poskytuje sprievodné služby ako HbbTV (hybridné vysielanie, ktoré kombinuje televízne vysielanie so širokopásmovým internetom), Teletext ČT, Teletext Expres, EPG (programový sprievodca), skryté titulky, SSU.

Aký problém sme riešili

Hodnotenie verejnej služby je realizované pomocou troch metodických prístupov, vzájomne odlišných typom zisťovaných indikátorov plnenia verejnej služby, ktoré vychádzajú z:

 1. merateľného správania a postojov verejnosti
 2. expertného posúdenia plnenia zásad definovaných Kódexom ČT
 3. tzv. „tvrdých dát“, napr. z databázy odvysielaných programov


Pôvodný systém, ktorý napĺňal tretí indikátor vychádzajúci z „tvrdých dát“, bolo nutné inovovať z dôvodu vyšších požiadaviek na reporting. ČT si uvedomovala, že ukladať dáta o odvysielaných programoch zo všetkých kanálov, konsolidovať ich a pripravovať pre pravidelný reporting je náročnou disciplínou, a prišla s požiadavkou nahradiť pôvodný systém otvoreným, dynamickým a zároveň moderným riešením.

ČT

dopytovala dynamické riešenie dátového skladu s prvkami moderného reportingu.

Business popis riešenia

V spolupráci s Adamstrou vybudovala Česká televízia nové riešenie dátového skladu a reportingu. Je postavené na technológii Microsoft. Obsahuje dáta s objemom cca 35 GB. Riešenie mesačne poskytuje sadu preddefinovaných reportov a zároveň umožňuje používateľom vytvárať vlastné ad-hoc reporty. Reporting spracováva „živé“ dáta – ak dôjde k zmene dát na vstupe, systém ich automaticky premietne do nového dátového skladu aj do všetkých reportov, ktoré z nich vychádzajú. Výrazne sa vďaka tomu znižuje čas na prípravu reportov.

Dátový sklad navyše tiež na dennej báze automaticky upozorňuje užívateľa na chyby v dátach na základe preddefinovaných kontrol. Ak sa objaví chyba, príde analytikom notifikácia. Priamo v primárnych systémoch tak ČT zlepšuje kvalitu dát, s ktorými pracuje vo všetkých reportoch a analýzach.

Pri budovaní nového DWH a z neho vychádzajúceho reportingu bolo pomerne náročné pripraviť sadu kľúčových slov, na základe ktorých sa vyhodnocuje aj mediálna gramotnosť na všetkých kanáloch.

Okrem súčasných dát sú v dátovom sklade aj dáta historické, od začiatku pravidelného vysielania ČT v roku 1954. S nimi analytici pracujú pri špeciálnych udalostiach ako sú výročia, štátne sviatky alebo ak potrebujú zodpovedať štatisticko-analytické otázky iných médií – napr. po koľkýkrát sa na Vianoce bude vysielať nejaký program alebo ako často bol za určité obdobie reprízovaný.

65+

V novom dátovom sklade ČT je možné nájsť dáta o odvysielaných programoch za viac ako 65 rokov.

Ako projekt dopadol

Do nového dátového skladu sa okrem pôvodných dát ukladajú aj ďalšie dáta potrebné pre iné útvary ČT, ktoré sa využívajú pre ďalšie agendy.

Dátový sklad využíva automatizované aktualizácie a umožňuje ľahké generovanie požadovaných reportov. Mesačne sa jedná o 20 pravidelných reportov. Ďalšie reporty, vychádzajúce aj z historických dát o vysielaných programoch, sa vytvárajú na základe prichádzajúcich požiadaviek. Výrazne sa pritom znížil čas, ktorý na prípravu dát aj na samotný reporting potrebovali.

Medzi kľúčové reporty, ktoré nový dátový sklad ČT automaticky generuje, patria:

 • zameranie programov na rôzne cieľové skupiny (seniory, hendikepovaní, náboženské skupiny a pod.)
 • zoznam projektov a programov ČT týkajúce sa hlavných národnostných menšín žijúcich v ČR
 • žánrová štruktúra vysielania (podiel vzdelávacích, dokumentárnych, náboženských atď. programov)
 • podiel domácich, európskych a mimoeurópskych programov na všetkých programoch podľa jednotlivých žánrov
 • krajina pôvodu dokumentárnych programov
 • podiel relácií s titulkami pre nepočujúcich
 • percentuálne zastúpenie vlastnej tvorby, českej a zahraničnej produkcie (detailne napr. až na percento súčasnej európskej produkcie)
 • podiel jednotlivých umeleckých smerov na všetkých vysielaných umeleckých programoch
 • podiel jednotlivých športov na celkovom športovom vysielaní ČT
 • percentuálne zastúpenie jednotlivých štúdií ČT (Praha, Brno, Ostrava) na vysielaní ČT ako celku, na ČT1 a ČT2

Sada preddefinovaných pravidiel kontroluje vstupné dáta a ak identifikuje systém chybu, automaticky o nej užívateľa notifikuje. Priamo v primárnom systéme tak teraz ČT efektívne zvyšuje kvalitu dát.

Významným benefitom nového riešenia je aj nezávislosť na IT oddelení a na Adastre ako dodávateľovi. Analytici ČT si požadovanú „kocku“ aj report vedia pripraviť, aktualizovať alebo upraviť samostatne, kedykoľvek je potrebná zmena z hľadiska reportovania dát. Ľahko si nadefinujú inú štruktúru dát a vďaka vysokej variabilite riešenia získajú požadované výsledky.

20+

Z dátového skladu sa mesačne generuje vyše 20 pravidelných reportov plus ďalšie vychádzajúce z historických dát o vysielaných programoch.

S dátami z nášho nového dátového skladu sme schopní rýchlo a jednoducho pripraviť reporty o odvysielaných programoch. Pracujeme teraz v prostredí, ktoré si vieme upraviť. S riešením pracujeme sami, bez nutných zásahov IT oddelení.

Renata Týmová, vedúca útvaru Výskumu a analýz, Česká televízia

Zdieľajte ďalej:

Zaujíma vás podobné riešenie? Ozvite sa nám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.