.

Poradenstvo v oblasti rizík

Vytváranie hodnoty cez odolnosť

Pomoc organizáciám pri riešení výziev a využívaní príležitostí súvisiacich s poskytovaním a upisovaním úverov, riadením podvodov a zmierňovaním strát pri inkase pohľadávok.

Využívame hĺbkové odborné znalosti odvetví, výkonné pokročilé analytické schopnosti a pragmatický prístup k vývoju IT, aby sme poskytli hodnotu v celom hodnotovom reťazci úverov.

Ako pomáhame klientom

Inteligentné inkaso pohľadávok

Máme rozsiahle skúsenosti s optimalizáciou a nastavením procesov inkasa pohľadávok pre našich klientov z rôznych odvetví vrátane bankovníctva, telekomunikácií a poisťovníctva, so zameraním na spektrum zákazníckych segmentov od veľkých spoločností až po súkromné osoby.

Anti-Money Luandering & Know Your Customer

Procesy boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (angl. Anti-Money Luandering, skr. AML) musia vedieť využívať obrovské objemy údajov o zákazníkoch, účtoch a transakciách. Pomáhame organizáciám držať krok s páchateľmi trestnej činnosti a nastaviť systémy AML a procesy eKYC (angl. Know Your Customer) pomocou algoritmov a modelov umelej inteligencie a strojového učenia na odhaľovanie potenciálnych hrozieb v exponenciálne rastúcich a zložitých schémach legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Riadenie podvodov v podniku

Pomáhame organizáciám vytvárať komplexné rámce na predchádzanie podvodom s cieľom obmedziť finančné škody a poškodenie reputácie v súvislosti s podvodným správaním. Súbor politík, procesov a hlásení zameraných na odrádzanie potenciálnych podvodníkov, predchádzanie pokusom o podvod, odhaľovanie podvodných úkonov, ich vyšetrovanie a zapracovanie výsledkov vyšetrovania späť do prístupov k boju proti podvodom.

Regulácia a záťažové testovanie

Podporujeme banky pri zvyšovaní kvality riadenia rizík a správy dát s cieľom dodržiavať platné vnútroštátne a medzinárodné predpisy. Veríme, že tým posilňujeme odolnosť bankového sektora a pomáhame našim klientom dosahovať lepšie výsledky ako konkurencia.

Pokročilá analýza a bodové hodnotenie

Pokročilá analýza a bodové hodnotenie sú neoddeliteľnou súčasťou moderného riadenia rizík. Kvantifikácia predpokladaného rizika spojeného s klientom, meranie skutočnej rizikovosti a neustále spochybňovanie a dolaďovanie procesu hodnotenia rizika sú nevyhnutné pre procesy upisovania, riadenia podvodov a inkasa.

Digitálne prijímanie zákazníkov a upisovanie

Dnešní zákazníci vyžadujú okamžité a hladké vybavenie, či online alebo offline. Naši odborníci vám pomôžu zoptimalizovať a zdigitalizovať celý proces prijímania nových zákazníkov (tzv. onboarding) a upisovania vrátane obchodného a rizikového poradenstva a hotového súboru technologických nástrojov. Výsledkom našej práce bude krátky, používateľsky prívetivý proces onboardingu so zvýšenou mierou schválenia, zníženými nákladmi na onboarding a vaše náklady na riadenie rizika sa dostanú na cieľovú úroveň.

Plánovanie ozdravenia bánk

Hoci je dodržiavanie regulačných podmienok pre všetky regulované inštitúcie povinné, je veľmi dôležité, aby banky mali prakticky vypracované plány ozdravenia a aby ich mali otestované na scenároch relevantných pre ich činnosť. Pomôžeme vám s tým.

Získajte ďalšie informácie dnes, začnite implementovať zajtra.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international