.

Riadenie podvodov v podniku

Poradenstvo v oblasti rizík

Podvody môžu mať rôzne podoby a formy a vyskytujú sa v rôznych odvetviach vrátane bankovníctva, telekomunikácií, poisťovníctva, maloobchodu alebo herného priemyslu. Keďže služby sa neustále posúvajú smerom k plne online vybavovaniu zákazníkov, vznikajú nové podvodné schémy, ktoré využívajú slabé miesta digitálnych procesov.

S cieľom obmedziť finančné straty a poškodenie reputácie v dôsledku podvodného správania pomáhame organizáciám vytvárať komplexné rámce na predchádzanie podvodom, súbor politík, procesov a výkazov zameraných na odrádzanie potenciálnych podvodníkov, predchádzanie pokusom o podvod, odhaľovanie podvodných úkonov, ich vyšetrovanie a zapracovanie výsledkov vyšetrovania späť do politík boja proti podvodom.

None

Náš prístup

Našim klientom pomáhame vytvoriť odolné, komplexné rámce na predchádzanie podvodom s jasne definovanými stratégiami, vhodnými technológiami a podpornými organizačnými štruktúrami. Nižšie sú uvedené hlavné oblasti riadenia podvodov, na ktoré sa zameriavame:

Typológia podvodov

Pochopenie podvodov, ktorým môžete čeliť, poučenie sa z minulosti a pochopenie slabých miest vašich procesov.

Prevencia

Nastavte opatrenia na prevenciu podvodov prispôsobené procesom vo vašej organizácii a zmiernite riziká realizácie podvodov.

Odhaľovanie

Nastavenie mechanizmov odhaľovania, signálov včasného varovania, hlásení a organizačnej kultúry na včasné odhalenie prebiehajúcich podvodov.

Vyšetrovanie

Podrobné vyšetrenie každého prípadu podvodu pre lepšie pochopenie toho, čo sa stalo a tiež pre stíhanie páchateľov.

Naše služby

Kontrola stavu podvodov v podniku

Nezávislé hodnotenie a porovnávanie procesov riadenia podvodov s odporúčaniami na zlepšenie.

Optimalizácia alebo nastavenie rámca pre predchádzanie podvodom

Nastavenie alebo prepracovanie vybraných procesov riadenia podvodov s cieľom znížiť zistenú úroveň podvodov.

Bodové hodnotenie podvodov a detekcia anomálií

Príprava štatistického modelu identifikujúceho vysokorizikových zákazníkov a začlenenie modelu do procesov spoločnosti.

Prevencia podvodov s online produktmi

Opatrenia na predchádzanie podvodom nastavujeme špeciálne pre plne online vybavovanie zákazníkov a online produkty.

Ďalšie technológie umelej inteligencie na odhaľovanie podvodov

1. Detekcia anomálií na báze umelej inteligencie automaticky zisťuje nové typy neobvyklých žiadostí, uplatňovaných nárokov, okolností a potenciálnych podvodov.

None

2. Skúmanie vzťahov na báze umelej inteligencie umožňujúce identifikáciu vzťahov, zhlukov a reťazcov prepojení medzi všetkými subjektmi činnosti spoločnosti (klientmi, zamestnancami, partnermi, zariadeniami atď.).

3. Počítačové videnie a spracovanie prirodzeného jazyka s využitím extrahovaného neštruktúrovaného textu alebo informácií z obrázkov alebo videí, ktoré poskytli klienti, zamestnanci alebo tretie strany (napr. satelitné snímky) na odhaľovanie prebiehajúceho podvodného správania alebo kvantifikáciu strát.

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Obetko

Managing Consultant