.

Due Diligence podnikových činností

Poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií

Naši odborníci z odvetvia pomáhajú investorom podrobne posúdiť činnosti spoločnosti na mieste s cieľom správne vyhodnotiť riziká a príležitosti spojené s plánovanou investíciou.

Ako sa previerka vykonáva?

Po úvodnom odsúhlasení cieľov previerky a časového harmonogramu s investormi pracuje náš tím na mieste so zamestnancami preverovanej spoločnosti za nasledovnými účelmi:

 • rozhovory s vedúcimi pracovníkmi s cieľom pochopiť procesy spoločnosti,
 • fyzické návštevy vo výrobe s cieľom pozorovať vykonávanie prevádzkových procesov,
 • posúdenie dostupných dokumentov, ako aj manažérskych a prevádzkových výkazov,
 • posúdenie systémovej podpory a podnikovej IT architektúry,
 • získavanie údajov nevyhnutných na vykonanie potrebných analýz údajov,
 • hĺbková analýza dostupných údajov na podporu/vyvrátenie formulovanej hypotézy.

Čo môžete od previerky očakávať?

Konečným výstupem našeho přezkumu je komplexní hodnotící zpráva pro investory, která se řídí naší standardizovanou metodikou due diligence a shrnuje:

 • vyspělost podnikových procesů v současném stavu,
 • identifikované silné a slabé stránky hodnocené společnosti,
 • posouzení lidského potenciálu a dovedností managementu,
 • vyspělost prostředí IT a interní schopnosti poskytování IT,
 • sladění uspořádání společnosti s cíli investorů,
 • seznam potenciálních rozvojových iniciativ zvyšujících hodnotu investice.

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Pavel Hodek

Consultant