.

Chytré vymáhánie pohledáviek

Risk Advisory

Máme rozsiahle skúsenosti s optimalizáciou a nastavením procesov vymáhania pohľadávok, ktoré sú zamerané na spektrum zákaznických segmentov od veľkých korporácií až po súkromné osoby. Tieto služby poskytujeme pro naše klienty z rôznych odvetví, vrátane bankovníctva, telekomunikácií a poisťovníctva.

None

Naše služby

Kontrola stavu inkasa pohľadávok

Previerka komplexného nastavenia podnikového inkasa pohľadávok, identifikácia neefektívností a príprava plánu na zlepšenie.

Zriadenie systému včasného varovania (EWS)

Nastavenie alebo optimalizácia systému včasného varovania (EWS) prispôsobeného špecifikám vášho portfólia pomocou štatistického modelovania.

Optimalizácia stratégie a procesov inkasa

Prepracovanie stratégie inkasa a prevádzkových procesov na základe dát a otestovanie nového navrhovaného nastavenia v pilotnom režime.

Optimalizácia kontaktného centra pre inkaso

Pomáhame zlepšiť celkovú efektívnosť prevádzky kontaktného centra pre inkaso úpravami nastavenia procesov na základe dát.

Program preventívnej modifikácie úverov

Nastavujeme kampane zamerané na zákazníkov, ktorí budú potrebovať odklad splátok, s ponukami na modifikáciu úveru pred tým, ako sa dostanú do exekúcie.

Program proaktívneho odkladu splátok

Nastavujeme alebo optimalizujeme proaktívne programy odkladu splátok s cieľom zlepšiť celkovú mieru splácania u klientov v dočasnej finančnej tiesni.

Čistenie nesplácaných úverov a hodnotenie portfólia

Posudzujeme celkové portfóliá nesplácaných úverov a navrhujeme stratégie ukončenia úverovej činnosti s cieľom maximalizovať celkovú mieru inkasa.

Implementácia informačných systémov pre inkaso pohľadávok

Pomáhame organizáciám vybrať a implementovať najlepší IT systém podľa ich špecifických potrieb.

Kontrola stavu inkasa pohľadávok

Už za 4 týždne prekontrolujeme všetky procesy a činnosti organizácie v oblasti inkasa pohľadávok, vykonáme hĺbkovú analýzu dát a vypracujeme hodnotiacu správu, v ktorej zhrnieme súčasný stav vyspelosti inkasa a potenciál na zlepšenie. Naši konzultanti tiež vypracujú plán zlepšovania s vypočítanými obchodnými prípadmi podporenými analýzou dát. V rámci projektu sa obvykle uvádza niekoľko tzv. rýchlych víťazstiev, ktoré sa realizujú počas kontroly stavu, 6-10 kľúčových iniciatív na zlepšenie, ktoré sa spustia hneď po skončení kontroly stavu, a až 30 odporúčaní v oblasti stratégie inkasa pohľadávok, segmentácie, prístupu, nastavenia procesov alebo prevádzky kontaktného centra.

None

Štandardné fázy inkasa

Včasné inkaso

Včasné inkaso pohľadávok, čím zvyčajne označujeme inkaso v rozmedzí 1 až 90 dní po splatnosti, je zamerané na efektívnosť. Pri vysokej miere samostatného splácania je našou úlohou identifikovať klientov, ktorí si vyžadujú obmedzené opatrenia, a zvyšok. Pre zvyšnú časť portfólia použite nákladovo efektívne komunikačné stratégie na dosiahnutie vysokej miery splácania dlhov. Vychádza sa pritom z predpokladu, že klient nemá skutočné problémy a dokáže splácať, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Neskoré inkaso

Zvyčajne medzi 90-180 dňami po splatnosti majú klienti nepochybne problémy. Je potrebné vybudovať obozretné riadenie nesplácaných úverov a uplatňovať nástroje/opatrenia zamerané na inkaso pohľadávok, ako je úverové poradenstvo, reštrukturalizácia, dobrovoľný predaj aktív, vyrovnanie alebo jednoduché splátkové kalendáre. Spoločnosť Adastra Business Consulting je hrdá na to, že vďaka nášmu zapojeniu sa desiatkam zákazníkov podarilo znížiť ich mieru nesplácaných úverov.

Inkaso pohľadávok právnou cestou a čistenie nesplácaných úverov

Pri pohľadávkach nad 180 dní po splatnosti zvyčajne ponúkame služby, ktoré zlepšujú vymáhanie pohľadávok prostredníctvom stratégií ukončenia, či už ide o vymáhanie pohľadávok právnou cestou, vyrovnanie dlhu, predaj pohľadávky alebo iné vhodné prístupy. V tejto fáze je možné dosiahnuť zlepšenie jasným zadávaním prípadov z hľadiska činností a času, obozretným riadením termínov, neústupným vyjednávaním, riadením výnimiek a ďalšími nástrojmi.

Systém včasného varovania (EWS)

Systém včasného varovania (EWS) pomáha vrcholovým manažérom identifikovať riziká v počiatočnom štádiu a predpovedať udalosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na organizáciu. Systém EWS je nevyhnutný pre retailové portfóliá, ako aj pre portfóliá malých, stredných a veľkých podnikov na zlepšenie kategorizácie klientov podľa ich rizikovosti a zvýšenie kontroly nad portfóliom. Pomáhame organizáciám nastaviť správne systémy včasného varovania prispôsobené špecifikám ich portfólia.

Optimalizácia stratégie a procesov inkasa

Jedným z kľúčových faktorov účinnosti inkasa je dobre nastavená a meraná stratégia inkasa, ktorá je neustále podrobovaná otázkam smerujúcim k jej vylepšovaniu, podporená dobre zadefinovanými a vykonávanými procesmi inkasa. Počas projektu optimalizácie stratégie a procesov inkasa sa zameriavame na tieto hlavné oblasti:

 • dostupnosť komunikačných a platobných kanálov a dostupnosť a platnosť kontaktných údajov zákazníkov
 • dostupnosť informácií o zákazníkoch a splátkach a prehľadov a výkazov opisujúcich účinnosť procesu inkasa pohľadávok
 • systémová podpora procesov modelovania, prideľovania prípadov a pracovníkov inaksa vo všetkých fázach inkasa pohľadávok
 • výsledky segmentácie inkasa v rôznych rozhodovacích bodoch naprieč systémom inkasa pohľadávok
 • výsledky a načasovanie činností a prístupov pred inkasom a počas inkasa
 • ekonomickosť procesu, štandardné špičky splácania, nastavenie odkladu splácania, načasovanie začiatku inkasa pre rôzne segmenty zákazníkov
 • KPI a motivačné systémy strán zapojených do procesu inkasa pohľadávok

Optimalizácia kontaktného centra pre inkaso

Kontaktné centrá pre inkaso sú najmä pri retailovom portfóliu kľúčovým faktorom inkasa. Zlepšenie procesov kontaktného centra má potenciál výrazne zlepšiť výber hotovosti. Pri optimalizácii kontaktného centra pre inkaso sa zameriavame na tieto hlavné oblasti:

 • kapacity kontaktného centra, proces plánovania a personálne obsadenie počas doby najvyššieho vyťaženia, pokrytie zoznamu hovorov a využívanie IVR alebo voicebotov na vybavovanie hovorov v počiatočnej fáze inkasa pohľadávok
 • nastavenie dialera a režim vytáčania, stratégia vytáčania, prioritizácia frontu vytáčania, rýchlosť opakovania a nastavenie vstupov pre prediktívny režim dialera
 • organizačná štruktúra kontaktného centra, proces prijímania zamestnancov a školenia, proces zabezpečenia kvality
 • dostupnosť a kvalita scenárov hovorov, školiacich materiálov a databázy znalostí o produktoch
 • súčasné nastavenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti a motivačného systému vo vzťahu k vybranej hotovosti a účinnosti procesu inkasa
 • dostupnosť dát, výkazov a prehľadov pre pracovníkov kontaktného centra pre inkaso, podporné tímy a manažment
 • systémová podpora štandardných úloh inkasa pohľadávok v prevádzke kontaktného centra, identifikácia chýbajúcich alebo nepoužívaných funkcií

Program preventívnej modifikácie úverov

Čím skôr sa začne pracovať s klientom vo vážnych finančných ťažkostiach, tým vyššia je očakávaná miera inkasa pohľadávky voči nemu a tým nižšie sú náklady na inkaso. Pri vybranej podskupine zákazníkov je ekonomicky výhodnejšie proaktívne ponúknuť modifikáciu úveru skôr, ako sa zákazník dostane do omeškania so splácaním.

Môžeme vám pomôcť nastaviť programy preventívnej modifikácie úverov zamerané na zníženie prílevu nových prípadov do procesu inkasa pohľadávok, ako aj znížiť potrebu vytvárania opravných položiek k nedobytným pohľadávkam spojených s programami odkladu splátok, ktorými by títo klienti pravdepodobne museli prejsť, ak by sa k nim pristupovalo reaktívne.

Program proaktívneho odkladu splátok

Keď sa zákazník dostane do procesu inkasa pohľadávok, je nevyhnutné čo najskôr zistiť a posúdiť závažnosť jeho situácie a ponúknuť mu vhodné riešenia. K vybranej podskupine zákazníkov, u ktorých sa predpokladajú dlhodobé finančné problémy by sa malo proaktívne pristupovať vhodnými formami programov odkladu splátok. Obvyklou chybou organizácií je nastaviť program odkladu splátok, ktorý len predlžuje nevyhnutné a výsledkom je to, že zákazník úver nedokáže splatiť.

Pomáhame organizáciám nastaviť vhodné proaktívne programy odkladu splátok zamerané na zvýšenie celkovej miery inkasa pohľadávok od zákazníkov vo vážnych finančných ťažkostiach počas ich celého života a minimalizáciu miery nesplácania po skončení programu.

Vyčistenie nesplácaných úverov

Organizácie so značným objemom nesplácaných úverov viac ako 180 dní po splatnosti často hľadajú rozumnú stratégiu pre ukončenie portfólia nesplácaných úverov. Navrhli sme projekt zameraný na tieto potreby, ktorého cieľom je posúdiť celkové portfólio nesplácaných úverov a navrhnúť stratégiu ukončenia s cieľom maximalizovať celkovú mieru splatenia pohľadávok. Náš prístup pozostáva z hĺbkovej analýzy portfólia a správania sa pri splácaní, segmentácie portfólia a prípravy jasných usmernení a procesov na realizáciu vhodných stratégií ukončenia. Typickými nástrojmi používanými pri stratégiách ukončenia sú reštrukturalizácia, dobrovoľný predaj aktív, predsúdne rokovania, vymáhanie pohľadávok právnou cestou, vyrovnanie dlhu a predaj pohľadávok.

Predaj pohľadávok a hodnotenie portfólia nesplácaných úverov

Pomáhame organizáciám posúdiť reálnu hodnotu portfólia nesplácaných úverov na základe jeho očakávanej budúcej výkonnosti z pozície predávajúceho alebo kupujúceho. Poskytujeme tiež služby komplexnej organizácie a realizácie predaja pohľadávok vrátane počiatočného posúdenia portfólia, prípravy dokumentov k portfóliu potrebných na predaj a rokovaní s potenciálnymi kupujúcimi.

Výber a zavedenie IT systémov pre inkaso pohľadávok

Vhodný systém pre inkaso pohľadávok je kľúčovým faktorom efektívnosti ich inkasa. Moderný proces inkasa pohľadávok je založený na možnosti využiť silu dostupných dát vo svoj prospech a účinne realizovať stratégiu inkasa pohľadávok. Na trhu je množstvo moderných systémov pre inkaso pohľadávok určených na podporu rôznych typov procesov. Pomáhame organizáciám posúdiť ich potreby v oblasti inkasa pohľadávok a vybrať a implementovať najlepší IT systém, ktorý zodpovedá ich špecifickým potrebám a situácii

Get more info today, start implementing tomorrow.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Račko

Consultant