.

Krízové riadenie

Krízové riadenie a kontinuita činnosti

Kríza prišla ako bezprecedentná a nepredvídateľná situácia, ktorá ohrozovala organizácie nepripravené na rýchlu reakciu. Rýchle rozhodovanie, flexibilita prevádzky, silné funkcie IT a primeraná komunikačná stratégia sú štyrmi prvkami, ktoré pomáhajú riešiť okamžité a rýchle dôsledky. Platí to pre viac oblastí a odvetví.

Zložitosť dodávateľských reťazcov, organizačných štruktúr a distribučných kanálov sťažuje rýchlu reakciu na situáciu, pričom netreba zabúdať na dôležité aspekty ovplyvňujúce vašu organizáciu. Ak tím krízového riadenia reaguje efektívne, potenciálne škody môžu byť nižšie a dopad na vašu organizáciu sa môže zmierniť.

None
None

Čo robíme

Prichádzame a riešime vaše problémy: rýchlo a pragmaticky.

Ako ukazuje najnovší vývoj, kríza môže nastať nepredvídateľne a vyvíjať sa veľmi rýchlo. Pomáhame organizáciám využívať disciplínu krízového riadenia ako strategickú schopnosť.

Pomáhame pohotovo a pružne reagovať tak, ako sme to urobili v mnohých organizáciách, pričom sme konzultantmi v jurisdikciách, kde je často nevyhnutá prispôsobivosť, diverzifikácia a dochádza v nich k neustálym incidentom. Rovnaký prístup sme uplatnili aj v našich vlastných prevádzkach.

Zameriavame sa na vašu okamžitú reakciu na situáciu s cieľom stabilizovať vašu organizáciu zvnútra, posilniť kritické funkcie a následne minimalizovať škody. Myslíme na komunikačnú stratégiu - tá je veľmi dôležitá sama o sebe, pričom v súčasnosti je komunikácia s vašimi ľuďmi a zákazníkmi kľúčom k skutočnej obnove.

None

Ako to robíme

Sme váš krízový štáb.

Prichádzame a pracujeme s vašou organizáciou zhora nadol:


Rozprávame sa s predstavenstvom a identifikujeme hlavné problémy, ciele a ďalšie okolnosti týkajúce sa konkrétne vašej spoločnosti v tomto okamihu.


Analyzujeme kľúčové obchodné a organizačné uzly a väzby medzi nimi.


Zostavíme plán taktickej reakcie, do ktorého budú zapojené rôzne organizačné funkcie/oddelenia, vrátane riadenia rizík tretích strán.


Vylepšíme zavedené provizórne riešenia a zároveň pripravíme udržateľné riešenie.


Priebežne monitorujeme vonkajšie prostredie a zabezpečujeme korekcie dohodnutých opatrení.


Zachytávame príležitosti pre vaše podnikanie, pretože každá kríza prináša nielen škody, ale vytvára aj šance pre tých, ktorí konajú rýchlo.

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Marius Maslo

CEO Adastra Slovakia