.

Plánovanie ozdravenia banky

Poradenstvo v oblasti rizík

Smernica EÚ o ozdravení a riešení krízových situácií bánk - BRRD (2014/59/EÚ v platnom znení) vyžaduje, aby banky pripravili plány ozdravenia na prekonanie potenciálnych finančných ťažkostí a aby existujúce plány aktualizovali aspoň raz ročne alebo po zmene činnosti banky alebo jej finančnej situácie. Smernica BRRD stanovuje množstvo faktorov, ukazovateľov a metrík (kapitál, likvidita, ziskovosť, prevádzka a iné), ktoré je potrebné posúdiť. Na základe plánov ozdravenia môžu banky potrebovať opätovne prerokovať nástroje a finančné nástroje, ktoré používajú, čo môže mať vplyv na náklady na financovanie a náklady na dodržiavanie predpisov.

Hoci je dodržiavanie regulačných požiadaviek pre všetky regulované inštitúcie povinné, v skutočnosti je pre banky veľmi dôležité, aby mali plány ozdravenia napísané skutočne prakticky a aby ich otestovali na scenároch relevantných pre činnosť bánk.

KĽÚČOVÉ BODY, NA KTORÉ SA ZAMERIAVAJÚ ORGÁNY DOHĽADU
  • Zvýšenie použiteľnosti plánov v krízových situáciách
  • Zabezpečenie schopnosti reakcie bánk na rýchlo sa meniace udalosti v oblasti likvidity / kybernetické scenáre.
  • Získanie realistickejšieho pohľadu na celkovú schopnosť inštitúcií ozdraviť sa, t. j. ich odolnosť v krízových situáciách.
  • Začlenenie plánu obnovy do rámca správy a riadenia
  • Opatrenia na zabránenie vplyvu na klientov banky
None
KĽÚČOVÉ PRVKY PLÁNU OZDRAVENIA

Správa a riadenie (predstavenstvo banky/vrcholoví riadiaci pracovníci)

Dokumentácia a údaje (plán ozdravenia by mal byť podložený dokumentáciou, údajmi a informáciami o riadení)

Integrácia (so strategickým plánovaním banky, spracovaním, riadením rizík, plánovaním kapitálu, likvidity a financovania, atď.)

Rozsah pôsobnosti (celá banková skupina a každý subjekt v rámci skupiny, ktorý vykonáva kritickú funkciu)

Kritické funkcie a obchodné divízie

Scenáre (scenáre špecifické pre firmu, pre celý trh a systémové scenáre a ich kombinácie)

Spúšťače (zníženie ratingu, trvalý pokles ziskovosti, zníženie ukazovateľa krytia likvidity (LCR) atď.)

Možnosti ozdravenia (opatrenia)

Aktualizácia vplyvu a analýza uskutočniteľnosti možností ozdravenia

Úlohy, zodpovednostiarozhodovacie právomoci

Naše služby

Príprava plánu ozdravenia banky

Vyriešenie komplexných súvislostí veľmi štruktúrovaným a pragmatickým spôsobom.

Integrácia plánu ozdravenia

Prepojenie plánu ozdravenia s postupmi správy a riadenia a riadenia rizík.

Identifikácia možností ozdravenia.

Vyhľadanie a opis možnosti ozdravenia pre príslušné scenáre.

Kontrola a posúdenie podkladovej dokumentácie

Kontrola úplnosti príslušných zásad a postupov banky.

Nastavenie indikátorov a spúšťačov

Identifikácia a kalibrácia ukazovateľov a spúšťačov ozdravenia.

Aktualizácia existujúcich plánov ozdravenia

Odraz aktuálneho vnútorného a vonkajšieho prostredia.

Our Approach

None

Kompetentná osoba

Konstantin Barkhanskyy

Service Line Leader

Martin Obetko

Managing Consultant

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.