.

Pokročilá analytika a scoring

Poradenstvo v oblasti rizík

Pokročilá analýza a bodové hodnotenie sú neoddeliteľnou súčasťou moderného riadenia rizík. Kvantifikácia očakávaného rizika spojeného s klientom, meranie skutočnej rizikovosti a neustále spochybňovanie a dolaďovanie procesu hodnotenia rizika sú nevyhnutné pre procesy upisovania, riadenia podvodov a inkasa.

Účinným spôsobom hodnotenia rizikovosti zákazníka je zahrnúť na starostlivo vybrané miesta v jednotlivých rozhodovacích procesoch hodnotiacu tabuľku, ktorá zohľadňuje rôzne ukazovatele súvisiace so správaním zákazníka. Hodnotiace tabuľky môžu byť čisto štatistické, odborné (založené na dostupnosti dát alebo hybridné (kombinácia uvedených dvoch druhov).

Naše služby

Pomáhame organizáciám získať konkurenčnú výhodu nasledovne:

  • pochopenie toho, ako využívať pokročilú analýzu na získanie výhod
  • outsourcing skúsených tímov pre pokročilú analýzu
  • spracovanie dát a vypracovanie hodnotiacich tabuliek
  • definícia segmentov klientov na základe bodového hodnotenia
  • definovanie ďalších činností v jednotlivých procesoch na základe klasifikácie
  • vytváranie procesov na efektívne meranie výkonnosti hodnotiacej tabuľky
  • pravidelná kalibrácia hodnotiacich tabuliek

Na zostavenie štatistických hodnotiacich tabuliek používame štandardné logistické regresné modely alebo metódy AI/ML.

Hodnotiaca tabuľka pre upisovanie

Typickým príkladom použitia hodnotiacich tabuliek je určenie očakávanej pravdepodobnosti zlyhania (PD) klientov ešte v procese upisovania. Interne vytvorené hodnotiace tabuľky prispôsobené konkrétnym portfóliám budú mať výrazne vyššiu presnosť ako externé hodnotenia (napr. z úverovej kancelárie). Presná segmentácia klientov pri upisovaní umožňuje organizáciám zvyšovať rezervované objemy, vytvárať zdravšie portfólio, zavádzať ceny podľa rizikovosti a nastavovať nižšie maximálne úverové limity pre rizikovejších klientov.

Hodnotiaca tabuľka pre riadenie podvodov

Pomocou pokročilej analytiky sa riešia dva typické prípady použitia pri predchádzaní podvodom. Podvody pri podávaní žiadosti, kde segmentácia pomáha určiť zákazníkov, ktorí sa pravdepodobne pokúšajú spáchať podvod, na ďalšie overenie, a podvody pri transakciách, kde detekcia anomálií pomáha identifikovať podozrivé transakcie.

Hodnotiaca tabuľka pri inkase pohľadávok

Pochopenie rizikovosti klientov v procesoch vymáhania pohľadávok vám umožní zamerať svoje zdroje na klientov, ktorých je potrebné bezodkladne riešiť. Bežné hodnotiace karty zahŕňajú segmentáciu pred inkasom a niekoľko segmentácií pri inkase na základe štruktúry procesu inkasa pohľadávok (napr. segmentácia včasného inkasa, segmentácia neskorého inkasa atď.)

Behaviorálna hodnotiaca tabuľka

Pochopenie kvality úverového portfólia organizácie na základe správania sa klientov počas doby, kedy je vedené v účtovníctve je potrebné pre kvalifikované manažérske rozhodnutia. Nepochopenie vývoja rizikovosti portfólia môže mať ďalekosiahle dôsledky. Na druhej strane podrobné pochopenie rizikovosti existujúcich klientov umožňuje organizáciám zacieliť cross-sell a up-sell kampane na zákazníkov s očakávaným rizikovým profilom.

Externý tím pre pokročilú analýzu

Máte prácu pre skúseného dátového vedca, ale chýbajú vám ruky s odbornými znalosťami procesov úverového rizika aj pokročilej analýzy? Sme pripravení poskytnúť vám skúsených dátových vedcov, ktorí sa špecializujú na komplexnú implementáciu pokročilých analytických prípadov použitia do procesov riadenia úverového rizika

Vývoj hodnotiacich tabuliek

Naše služby zahŕňajú komplexný vývoj a implementáciu vhodných hodnotiacich tabuliek prispôsobených vášmu špecifickému portfóliu a procesom tímom skúsených dátových vedcov, ktorí sa špecializujú na implementáciu pokročilých analytických prípadov použitia a procesov riadenia úverového rizika.

Rámec na detekciu anomálií riadený umelou inteligenciou

S rastúcou penetráciou plne online vybavovania požiadaviek zákazníkov sa objavujú nové hrozby pre organizácie poskytujúce úvery alebo služby na úver. Keďže proces je plne automatizovaný a nevstupuje doň človek, organizácie sa zvyčajne spoliehajú na vopred definované pravidlá a prístupy založené na dátach, ktoré využívajú algoritmy strojového učenia.

Takýto prístup bol navrhnutý a funguje dobre v prípade jednoduchých alebo zložitých známych vzorcov podvodov, ktoré sú zjavné z historických dát, ale je náchylný nezachytiť nové neobvyklé pokusy o podvod. Preto organizácie čoraz viac využívajú ochranu tretej úrovne, ktorá dopĺňa štandardné procesy vyhodnocujúce transakcie podľa nastavených pravidiel a využívajúce algoritmy strojového učenia. Tieto sú vyškolené z historických dát s detekciou anomálií na báze umelej inteligencie, ktorá automaticky detekuje nové ohrozujúce vzorce z dát v reálnom čase.

Naše riešenia novej generácie na predchádzanie podvodom sú kombináciou nasledovného:

  • preddefinovaný proces založený na pravidlách na odhaľovanie jednoduchých známych vzorcov podvodov
  • algoritmy strojového učenia na odhaľovanie zložitých známych vzorcov podvodov
  • detekcia anomálií pomocou umelej inteligencie, ktorá odhaľuje potenciálne nové hrozby

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international