.

Prevádzková odolnosť

Krízové riadenie a kontinuita činnosti

Prevádzková odolnosť sa zameriava na budovanie schopnosti absorbovať vonkajšie a vnútorné šoky, prispôsobiť sa novým nepredvídaným situáciám a využiť okolnosti na vytvorenie nových obchodných príležitostí.

Prevádzková odolnosť presahuje rámec obnovy a riadenia prevádzkových rizík, zameriava sa na pokračovanie činnosti v novej realite (s využitím existujúceho organizačného rámca).

Prevádzková odolnosť by mala byť štandardne integrovaná do prevádzkového rámca organizácie - na jej zavedenie nie je nikdy neskoro. Iba štruktúrovaný a dobre organizovaný prístup dáva možnosť mať negatívne šoky pod kontrolou a poskytnúť vedeniu potrebné prostriedky na zvládnutie situácie

None
None

Čo robíme

Vytvárame "štít", ktorý umožňuje pokračovanie prevádzky v nepokojných časoch.

Napriek daným organizačným štruktúram a často vopred definovaným procesom sme vždy dokázali racionalizovať činnosť našich klientov a priniesť objektívny pohľad na rutinné pracovné postupy, poukázať na potenciálne nedostatky a nedostatočnú funkčnosť jednotlivých funkcií/oddelení.

Naše služby prevádzkovej odolnosti sa zameriavajú na budovanie ochranných štítov okolo vašich najdôležitejších procesov. Aktivácia týchto štítov v krízovom období dáva príležitosť vyhnúť sa hektickému a chaotickému konaniu, prináša dôveru vedeniu a pomáha odbremeniť najviac zaneprázdnené oddelenia (napr. call centrá, predajné miesta, distribučné centrá atď.).

Pri zameraní sa na kľúčové procesy spoločnosti sa musí zároveň optimalizovať výkonnosť oddelení "druhej línie", aby sa celková výkonnosť udržala na primeranej úrovni. Zahŕňa to opatrenia ako dočasné presuny zamestnancov, dokončovanie nevybavených úloh, príprava kapacít na obdobie po kríze.

None

Ako to robíme

Prinášame štruktúru a poriadok v prehľadnom, jednoduchom a rýchlo realizovateľnom formáte.

Vytvárame efektívny, integrovaný a sebaistý prístup k vašim procesom.

Okamžité prijímanie opatrení


Využitie analýzy existujúcej dokumentácie vašej organizácie a príprava plánu nápravných opatrení


Identifikácia kritických procesov, mapovanie v rámci organizácie a so zavedenými IT systémami


Posúdenie odolnosti a súhrnná správa o možnostiach dolnosti


Vypracovanie postupov prevádzkovej odolnosti a súboru postupov pre kritické procesy


Tvorba plánu internej komunikácie

Opatrenia druhej vlny


Priebežné monitorovanie slabých stránok a nápravné opatrenia


Optimalizácia činností funkcií druhej línie, posilnenie riadenia prvej línie a riadenia IT


Posúdenie TOM, optimalizácia v rámci celej organizácie, aktualizácia dokumentácie


Vypracovanie plánu implementácie strategickej prevádzkovej odolnosti

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Marius Maslo

CEO Adastra Slovakia