.

Program modifikácie úverov

Banky sa musia prispôsobiť realite COVID-19

Blížiaca sa recesia v dôsledku COVID-19, ktorá bude pravdepodobne hlbšia než globálna finančná kríza v roku 2008, už v tomto momente výrazne ovplyvňuje životaschopnosť významný podiel domácností, MSP a veľkých podnikov.

Banky sa musia proaktívne pripravovať na novú realitu. Klientské portfólio je potrebné čo najskôr prehodnotiť a riešiť krátkodobými, ako aj dlhodobými úspornými opatreniami. Krátkodobé úsporné opatrenia, ako napr. moratóriá na splácanie úverov schválené Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) a miestnymi samosprávami, pravdepodobne pomôžu zdravým dlžníkom preklenúť problémy s likviditou spôsobené COVID-19. Pre ohrozené segmenty zákazníkov je však potrebné zaviesť ďalšie dlhodobé riešenia, ako sú programy modifikácie úverov alebo programy pri omeškaní so splácaním.

Programy odkladu splácania úverov, reakcia EBA a modifikácia úverov

Na zmiernenie bezprostredného krátkodobého negatívneho dopadu COVID-19 na likviditu dlžníkov vlády na celom svete zavádzajú legislatívne moratóriá umožňujúce odklad splácania úverov zvyčajne na 3 až 9 mesiacov.

EBA reagoval nariadeniami k legislatívnym a nelegislatívnym moratóriám na splácanie úverov uplatňovaným v reakcii na krízu COVID-19. Hlavným cieľom nariadení je jasne definovať, že odklad splácania úverov definovaný v nariadeniach nevedie ku klasifikácii dlžníkov v úverovom registri ako „dlžníkov v omeškaní“ so všetkými jej účinkami na tvorbu rezerv, resp. opravných položiek.

Nariadenia EBA však tiež upozorňujú na to, že sa očakáva, že banky budú prioritizovať posúdenie rizík u dlžníkov v tých prípadoch, kde je najpravdepodobnejšie, že sa krátkodobý šok môže pretaviť do dlhodobých finančných ťažkostí a nakoniec viesť k platobnej neschopnosti. S takými dlžníkmi sa musí zaobchádzať obozretne a potenciálne by sa mohla uplatniť klasifikácia v úverovom registri ako „dlžník v omeškaní“.

Program modifikácie úverov

Proaktívna ponuka dlhodobých riešení, ako je napríklad modifikácia úverov pre potenciálne ohrozené segmenty dlžníkov, by preto mala byť popri umožnení odkladu splácania ďalším hlavným pilierom reakcie bánk na prebiehajúcu krízu COVID-19. Spustenie programu preventívnej modifikácie úverov Vám pomôže znížiť prílev nových prípadov do procesu vymáhania pohľadávok, ako aj znížiť potrebu vytvárania opravných položiek, resp. rezerv na krytie strát z nesplácaných úverov spojených s programami pri omeškaní so splácaním, ktorými by títo klienti pravdepodobne museli prejsť, ak by sa k nim pristupovalo reaktívne.

Realizácia projektu na diaľku so skúseným partnerom je najlepšou voľbou

Šírenie COVID-19 po celom svete obmedzuje možnosť realizácie projektov priamo u zákazníka. Sme presvedčení, že projekt realizovaný na diaľku so skúseným partnerom, napríklad s Adastra Business Consulting, je najlepšou voľbou.

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Martin Obetko

Managing Consultant

Miroslav Kolář

CEO Adastra Business Consulting