.

Dátové migrácie

Dátová migrácia

Nepodceňte migráciu dát vo vašom projekte.

Zavedenie nového informačného systému vždy vyžaduje presun dát. Často je taký presun sprevádzaný s komplikovaný­mi transformá­ciami, odsúhlasovaním, konsolidáciou dát z viacerých zdrojov a riešením ich kvality. Vyriešte všetky tieto problémy s pomocou Adastra Data Migration Framework. Plánujete implementáciu nového informačného systému alebo zásadnú zmenu súčasného systému? Chcete sprístupniť informácie o svojich zákazníkoch, produktoch a procesoch v centralizovanej databáze?

Potom budete potrebovať nový systém naplniť dátami, zvyčajne z niekoľkých rôznych zdrojov. Dáta bude potrebné upraviť a vyriešiť chyby a nedostatky, ktoré doteraz nevadili, ale v novom systéme sú nežiadúce. Žiadne dáta sa pri prenose nesmú stratiť ani sa do nich nesmie zaniesť chyba, pretože akákoľvek následná oprava v novom systéme bude komplikovaná. Nie je to jednoduchá úloha. Nedostatočne naplánovaná či zle realizovaná migrácia dát je často kameňom úrazu veľkých IT projektov. Využite preto Adastra Data Migration Framework, ktorý fázu migrácie dát výrazne skracuje a znižuje náklady na ňu až o 30 %.

60%

Dátové migrácie sú súčasťou 60% veľkých IT projektov. Len 60% sa dokončí migráciou včas. Nepodceňte zložitosť dátovej migrácia vo vašom projekte!

Adastra Data Migration Framework

Adastra Data Migration Framework je projektmi osvedčený súbor metodík, postupov a technologických riešení, ktorý zaistí efektívnu a spoľahlivú transformáciu, čistenie a prenos dát a zaistí kontrolu ich správnosti a úplnosti.

None

Analýza dátových štruktúr

Základným predpokladom pre úspešnú migráciu je detailná analýza dátových štruktúr, zdrojových aj cieľových systémov a pochopenie rozdielov medzi nimi a ich vzájomnému mapovaniu.

Analýza životného cyklu dát

Dáta v zdrojových a cieľových systémoch sa často líšia nielen svojou štruktúrou, ale aj spôsobom práce s nimi, ich životným cyklom a súvisiacimi procesmi. Preto je nevyhnutné vzájomné namapovanie stavov jednotlivých dát a zabezpečenie konzistencie nových dát a ich stavu. Pri migrácii nesmie nastať situácia, keď nový systém dáta odmietne, pretože nespĺňajú definované obchodné pravidlá.

Odstránenie dátových nekvalít

Nový, resp. cieľový systém, má obvykle iné požiadavky na to, čo dáta musia spĺňať a čo musí byť v dátach zabezpečené pre správnu funkciu systému. Tieto kontroly je potrebné auto­matizovať a zabezpečiť už v migračnom nástroji. Čistenie dát sa uskutočňuje buď automatizovane v rámci migračného nástroja, alebo sa chyby identifikujú, kategorizujú a odovzdajú k ručnému čisteniu. Opäť nesmie nastať situácia, keď dáta do nového systému nebude možné kvôli chybám načítať.

Proces migrácie

Migračný nástroj podporuje realizáciu vlastného ostrého behu migrácie ako aj opakovaných testovacích behov, na ktorých sa celý proces vyskúša a vyladí. Jednotlivé behy evidujú všetky chyby, ktoré nastali, nedostatky v kontrolných zostavách či dáta, ktoré museli byť upravené, lebo nespĺňali obchodné pravidlá alebo požiadavky na kvalitu.

Testovanie a odsúhlasenie dát

Dôležitou súčasťou Adastra Data Migration Frameworku je odsúhlasenie a detailná kontrola správnosti dát. Vykonáva sa kontrola súladu dát medzi vstupom a výstupom migrácie aj medzi jej jednotlivými krokmi. Nástroj umožňuje definíciu komplikovaných rekonciliačných pra­vidiel, pretože dáta vo vstupných systémoch sú zvyčajne v odlišnej štruktúre ako v cieľovom systéme a ich vzájomné porovnanie a kontrola nebývajú priamočiare.

Páči sa vám náš prístup? Chcete viedieť viac? Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Adam Müller

Consultant