Podmienky ochrany osobných údajov

Skupina Adastra Group a spoločnosť ADASTRA, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom webu www.adastra.digital, považuje ochranu a dôvernosť Vašich údajov za veľmi dôležitú.

Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade ako s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.), tak aj Európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov v zmysle národnej a európskej legislatívy je:

ADASTRA, s.r.o.
Mýtna 48
Bratislava, 81107
IČ: 35874244
DIČ: 2021788318

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania a ochrany vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: GDPRSK@adastragrp.com.

Aké osobné údaje spracovávame a prečo?

Najväčšiu časť osobných údajov, ktoré spracovávame o našich zákazníkoch, dodávateľoch a iných obchodných stranách, vedieme spracovávame v súvislosti s ponukou a poskytovaním našich služieb (konzultačná činnosť v oblasti Information Managementu). V drvivej väčšine prípadov ide o základné kontaktné údaje typu meno, priezvisko, telefón a email. Bez týchto údajov s Vami logicky nemôžeme komunikovať a teda zabezpečiť plnenie našich služieb, ktoré plynie z riadne uzavretej zmluvy.

Právne predpisy a legislatíva SR nám tiež v určitých prípadoch dávajú povinnosť Vaše osobné údaje spracovávať. Jedná sa Typicky ide o uchovanie údajov podľa zákonných požiadaviek z dôvodu vedenia účtovníctva.

Ak ste úspešný uchádzač o zamestnanie, budeme niektoré Vaše osobné údaje spracovávať pre našu potrebu pri nábore zamestnancov a to preto, aby sme s Vami poprípade mohli podpísať pracovnú zmluvu.

S vašim súhlasom, ak ste uchádzač o zamestnanie, archivujeme náborovú dokumentáciu do odvolania súhlasu pre potreby potenciálnych komunikácie a ponuky zamestnania v spoločnosti.

Našim aktívnym zákazníkom si dovoľujeme zasielať obchodné oznámenia s ponukou našich služieb a informáciami o našich produktoch na základe nášho záujmu ponúkať zákazníkom vždy aktuálne a najlepšie technické riešenie.

V prípade, že ste náš potenciálny zákazník a udelili ste nám súhlas, spracovávame vaše osobné údaje na účely zasielania obchodných oznámení – najmä zasielanie mailového oslovenia.

Všetky vyššie spomenuté osobné údaje, ktoré vznikajú z podnetu našej vzájomnej komunikácie a interakcie, sú riadené interným systémom ochrany osobných údajov podľa platnej legislatívy. V maximálnej miere teda riadime prístup k osobným údajom, technické opatrenia na ich zabezpečenie a dobu ich existencie.

Doba, počas ktorej vaše osobné údaje spracovávame

Osobné údaje zákazníkov a tretích strán spracovávame a uchovávame počas doby nevyhnutne nutnej na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, a ďalej počas doby, počas ktorej sme povinní údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vaše osobné údaje na základe dobrovoľného súhlasu za účelom zasielania obchodných oznámení spracovávame do odvolania vášho súhlasu.

Vaše práva

Vaším prirodzeným právom je získať informácie o vašich dátach, ktoré o vás spracovávame. Rovnako tak máte právo na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu. V určitých prípadoch vám patrí právo na vymazanie. Ďalej sme povinní vaše osobné údaje na vaše požiadanie preniesť na vami zvoleného správcu / spracovateľa osobných údajov.

Ak ste nám dali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení či oslovenie s potenciálne pracovnou ponukou, potom máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať. Stačí nás kontaktovať na GDPRSK@adastragrp.com.

Tento kontakt využite aj v prípadoch, ak sa budete chcieť opýtať na čokoľvek, čo sa týka nášho spracovanie osobných údajov.

Ak ste presvedčený, že s vašimi dátami nezaobchádzame adekvátne a podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Dobrovoľnosť udelenia súhlasu

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné a neposkytuje žiadne iné plnenie zo strany spoločnosti ADASTRA, s.r.o.

Prenos osobných údajov

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov a tretích strán využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu.

Výnimku predstavujú entity holdingu Adastra Group, externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby a orgány štátnej moci. Týmto entitám Vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu napríklad pri:

• vyšetrovaní nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, sa údaje môžu poskytnúť orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti;

• správe našich informačných systémov.

U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme (mimo orgány verejnej správy), aby spracovávali Vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

Porušenie zabezpečenia osobných údajov

Vnútornými predpismi sme prijali všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne zabezpečenia spracovania osobných údajov tak, aby bola zachovaná neustála dôvernosť, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania a bola možná prípadná obnova dostupnosti osobných údajov.

V prípade, ak by nedopatrením došlo k porušeniu zabezpečenia vašich osobných údajov, prijmeme bez odkladu vhodné opatrenia na zaistenie nápravy a porušenie ohlásime Úradu pre ochranu osobných údajov a vám, bolo by nepravdepodobné, že by takéto porušenie malo za následok riziko pre vaše práva ako subjektu údajov. Súčasne bude každé porušenie zabezpečenia náležite zdokumentované, aby sme umožnili prípadné vykonanie kontroly zo strany Úradu pre ochranu osobných údajov.

Analytické nástroje webu

Štatické údaje

Pokiaľ využívate naše webové stránky, zhromažďujeme štatistické údaje o vašej aktivite, ktoré ďalej využívame na zlepšenie našich služieb.

Bloomreach

Analytický nástroj Bloomreach využívame na účely hodnotenia správania návštevníkov webu, personalizáciu webu a e-mailovej a push kampane.

Google Analytics

Služba, ktorá umožňuje analýzu nášho webu. Je od spoločnosti Google Inc. („Google“). Informácie vygenerované pri využívaní nášho webu sú prenášané na servery spoločnosti Google, kde sú následne uložené. Spoločnosť Google využíva tieto informácie na analýzu používateľského správania na našom webe a túto analýzu nám následne poskytuje.

Sklik, Google Ads

Tieto služby sú marketingové nástroje, ktoré nám umožňujú ponúkať naše služby novým alebo existujúcim zákazníkom. Poskytujú ich spoločnosti Google alebo Zoznam. Aby služby fungovali správne, využívajú cookies.

Smartlook

Smartlook je cloudová aplikácia, ktorá nahráva pohyb návštevníkov na webových stránkach, čím pomáha odhaľovať chyby a upravovať stránky pre lepší užívateľský zážitok.

 

Zoznam súborov cookies používaných na webe www.adastra.digital

Spoločnosť ADASTRA, s. r. o. spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v priložených dokumentoch.

Naše prípadové štúdie

Národná banka Slovenska sa vydáva na cestu transformácie dát

Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s Národnou bankou Slovenska na jej ceste stať sa data-driven organizáciou, ktorá sa môže spoľahnúť na svoje dáta. Naše strategické partnerstvo v oblasti správy údajov poskytne NBS efektívne riešenia automatizácie dátového inžinierstva. Napríklad vybudujeme dátový sklad a data lake, kde sa dátové reporty budú vytvárať priamo v dátovej platforme, a nie mimo nej, pričom ako kľúčový nástroj využijeme umelú inteligenciu. Táto stratégia je inšpirovaná prístupom k veľkým objemom údajov a postupmi riadenia údajov, ktoré sme predtým uplatnili v rámci našich skúseností s tendrami s ECB. Veríme, že takéto partnerstvo je nielen dosiahnuteľné, ale aj nesmierne prínosné a transformačné.

Read more

Poisťovňa Dôvera: Znížili sme reakčný čas pri riešení problémov a zefektívnili prevádzku aplikácií pomocou aplikačného monitoringu Dynatrace

Vedieť o problémoch s aplikáciami skôr, než vás na ne upozorní nespokojný klient? Presne s tým pomohol zdravotnej poisťovni Dôvera a.s. aplikačný monitoring Dynatrace....

Read more

Spoločnosť Raiffeisen Bank International umožňuje realizáciu stratégie automatizácie marketingu s pomocou spoločnosti Adastra

Je to už viac ako rok, čo spoločnosť Adastra naštartovala projekt pod názvom „Technologický upgrade retailového CRM“ pre spoločnosť Raiffeisen Bank International. Išlo o...

Read more

Slovak Telekom digitalizoval svoje retail procesy pomocou jedného zariadenia

Adastra implementovala riešenie digitalizácie pobočiek Slovak Telekomu na Slovensku v partnerstve so spoločnosťami ELCOM a Proboston Creative. Zariadenie umožňujuje zobrazovanie ponúk, Next Best Action...

Read more

Inšpirujte sa na našom blogu

Chat GPT vo Verejnej správe. Fikcia alebo realita? Odpoveď sa skrýva v dátach

Jarná Itapa je najväčšia IT konferencia na Slovensku, ktorá sa venuje štátnemu IT a digitalizácii slovenského zdravotníctva. Sme radi, že sme mali na nej...

Read more

Marius Maslo (CEO Adastra SK): Umelá inteligencia je našim spoločníkom už dlhý čas, no v posledných mesiacoch sme začali jej využitie vnímať viac vďaka AI nástroju ChatGPT

Umelá inteligencia (AI) je fenomén, ktorý nás v súčasnosti obklopuje viac, než si uvedomujeme. S rýchlym pokrokom v oblasti technológií sa často spája obava...

Read more

Ako zapojiť chatGPT do vášho biznisu a urobiť z neho dokonalého asistenta pre zamestnancov aj zákazníkov

Buďte medzi prvými, ktorí začnú využívať potenciál generatívnej umelej inteligencie chatGPT na maximum

Read more