Integrácia dát

Všetko na jednom mieste. Zjednotené dáta z rôznych dátových zdrojov, vrátane verejných zdrojov a databáz. Pri dodržaní Data Governance, bezpečnosti dát a GDPR.

Mám záujem

Benefity dátových integrácií

Integrácia dát je kľúčová pre optimalizáciu procesov a zaistenie jednotného a konzistentného pohľadu na dáta. Umožňuje efektívne rozhodovanie a strategické plánovanie.
Vďaka integrácii dát sa minimalizuje redundancia a nesúlad medzi rôznymi systémami, čo vedie k zvýšeniu produktivity, zníženiu chýb a zlepšeniu celkového výkonu organizácie.

ikona_red_outline2-53

Pokročilá dátová analytika

 • Dátové integrácie umožňujú prepojenie relevantných dát, ich transformáciu a lepší náhľad na dáta ako celok.
 • Poskytujú neobmedzené možnosti pre pokročilú dátovú analytiku.
ikona_red_13

Dátová kvalita

 • Dátové integrácie prinášajú štandardizáciu, čistenie, obohacovanie a validáciu.
 • Zlepšujeme dátovú kvalitu a dodávame spoľahlivé a prehľadné reporty pre koncových užívateľov
ikona_red_outline1-39

Data Governance

 • V rámci dátových integrácií štandardizujeme aj metadáta, centralizujeme ich na jednom mieste.
 • Zaisťujeme ucelenú Data Governance.
ikona_red_outline1-68

Bezpečnosť

 • Dbáme na bezpečnosť už pri ukladaní dát (aby nedošlo k prístupu k dátam neautorizovanej osoby) aj pri ich sprostredkovaní v rámci platformy.
 • Zaistíme bezpečnosť vo všetkých prostrediach, vrstvách, pre všetky užívateľské role podľa firemnej Data Governance.
ikona_red_outline2-11

Automatizovaná orchestrácia dát

 • Pre pravidelnú a plynulú prevádzku aplikujeme automatizovanú orchestráciu.
 • Integračné workflows zostávajú stále rovnaké podľa definovaných pravidiel. Získavame prehľad nad všetkými procesmi a výkonom (performance) z administrátorského pohľadu.
ikona_red_outline1-10

Anonymizácia dát

 • Vďaka pokročilým nástrojom vieme integrované dáta maskovať.
 • Anonymizácia podľa potrieb organizácie/oddelenia. Anonymizáciu dát vieme riešiť už pri samotnom prenose integrovaných dát a zároveň aj v ktorejkoľvek vrstve cieľového úložiska.
ikona_red_outline2-63

Klasifikácia dát

 • Pri každom dátovom zdroji riešime klasifikáciu dát, už od najnižšej úrovne, čo v praxi znamená, že rôzne datasety z jedného dátového zdroja môžu mať rôznu klasifikáciu
 • Vytvárame rôzne prostredia, na ktoré majú prístup iba oprávnení používatelia.

Technológia pre integráciu dát

Tieto technológie zaisťujú, že dáta sa správne prenášajú, transformujú a zdieľajú medzi rôznymi platformami. Vďaka nim organizácia dosahuje lepšiu spoluprácu, efektívne rozhodovanie a zvýšenie konkurencieschopnosti.

Najčastejšie zaisťujeme dáta z nasledujúcich zdrojov:

 • Verejné zdroje
 • Databázové systémy
 • File-based
 • Cloud storage

Obstaranie dát:

 • prenášame dáta zo zdrojového do cieľového úložiska napr. prostredníctvom Adoki, Spark, Kafka…
 • dáta vieme zhotovovať pomocou batch/micro batch/real-time prístupov

Spracovanie dát:

 • spracovanie dát obstarávajú tzv. integračné workflows
 • tie automatizujeme pomocou orchestračných nástrojov, napr. Airflow

Správa metadat:

 • Všeobecný popis dát
  • klasifikáciu dát (interná, verejná, dôverná, tajná)
  • vlastníka a technické kontakty (vývojárov integrácie, príp. dátového analytika)
 • Popis datasetov
  • názvy a komentáre tabuliek a stĺpcov, dátové typy a ďalšie technické závislosti (názvy dátových zdrojov a ich prepojenie s cieľovým úložiskom a pod.)
 • Nadväzujúce CI/CD pipeliny
  • automatizovane vytvárajú dátové workflows. Po vytvorení workflow je celý proces automatizovaný a akvizícia dát prebieha automaticky v definovaný čas, prípadne pri indikácii nových dát

Priebeh dátových integrácií

V rámci dátových integrácií analyzujeme zdrojové dáta a požadovaný výstup. Zároveň spracovávame a dopĺňame metadáta, s pomocou ktorých sa následne vykonáva samotná dátová integrácia. Integrované dáta obvykle putujú do niekoľkých vrstiev, pričom v každej vrstve môžu plniť iný účel a mať inú podobu.

1. vrstva – Landing

 • dáta sa tu uchovávajú v rovnakom formáte, v ktorom prišli
 • slúži na kontrolu, či pri prenose dát nedošlo k poškodeniu
 • oprávnenie: iba administrátori a autor integrácie

2. vrstva – Optimized

 • prebiehajú tu úvodné transformácie dát a ich pretypovanie na cieľové dátové typy podľa metadát
 • oprávnenia: okrem administrátorov a vývojárov integrácie tiež vybraní koncoví užívatelia, aby mohli overovať správnosť dát už na druhej vrstve

Finálna vrstva – Data mart

 • dáta sú pripravené a očistené k dátovým analýzam, reportingu a strojovému učeniu
 • umožňuje prepojenie viacerých data setov do jedného data martu podľa užívateľských potrieb
 • pred touto vrstvou sa môže navyše nachádzať jedna alebo niekoľko vrstiev, v ktorých prebiehajú napríklad agregácie a deduplikácie dát, pokiaľ to daná úloha vyžaduje
 • oprávnenie: ďalší užívatelia, ktorí chcú odoberať a reportovať finálne dáta

Špeciálne prostredie – Group & Personal workspace

 • jedná sa o testovacie/osobné prostredie pre jednotlivcov alebo pre konkrétny tím/projekt
 • kompletne oddelené od štandardných prostredí vzhľadom na oprávnenie a vývojovú podporu

Naše prípadové štúdie

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Ľubomír Maslík
Division director