Dátová migrácia

Zle naplánovaný alebo vykonaný prenos dát je kameňom úrazu radu IT projektov. Pritom to ide rýchlo, bez strát a s o tretinou nižšími nákladmi.

Mám záujem

Adastra Data Migration Framework

Adastra Data Migration Framework je projektmi osvedčený súbor metodík, postupov a technologických riešení, ktorý zaistí efektívnu a spoľahlivú transformáciu, čistenie a prenos dát a zaistí kontrolu ich správnosti a úplnosti.

Celý proces dátovej migrácie v 5 krokoch

1. Analýza dátových štruktúr

Základným predpokladom pre úspešnú migráciu je detailná analýza dátových štruktúr, zdrojových aj cieľových systémov a pochopenie rozdielov medzi nimi a ich vzájomnému mapovaniu.

2. Analýza životného cyklu dát

Dáta v zdrojových a cieľových systémoch sa často líšia nielen svojou štruktúrou, ale aj spôsobom práce s nimi, ich životným cyklom a súvisiacimi procesmi. Preto je nevyhnutné vzájomné namapovanie stavov jednotlivých dát a zabezpečenie konzistencie nových dát a ich stavu.

Migrácia nesmie viesť k tomu, že nový systém odmietne dáta, pretože nespĺňajú definované obchodné pravidlá.

3. Eliminácia zlej kvality dát

Nový, teda cieľový systém má obvykle iné požiadavky na to, čo dáta musia spĺňať a čo musí byť v dátach uvedené, aby systém správne fungoval. Tieto kontroly je potrebné automatizovať a zabezpečiť ich v migračnom nástroji.

Čistenie dát je buď automatizované v rámci migračného nástroja, alebo sú chyby identifikované, kategorizované a odovzdané na ručné čistenie. Ani v tomto prípade nesmie dôjsť k situácii, kedy by dáta nebolo možné do nového systému načítať kvôli chybám.

4. Proces migrácie

Migračný nástroj podporuje vykonanie vlastnej ostrej migrácie aj opakovaných testovacích behov pre testovanie a doladenie celého procesu.

Jednotlivé behy zaznamenávajú všetky chyby, ktoré sa vyskytli, nedostatky v kontrolných súboroch alebo dáta, ktoré museli byť upravené, pretože nespĺňali obchodné pravidlá alebo požiadavky na kvalitu.

5. Testovanie a odsúhlasenie dát

Dôležitou súčasťou Adastra Data Migration Frameworku je odsúhlasenie a detailná kontrola správnosti dát. Vykonáva sa kontrola súladu dát medzi vstupom a výstupom migrácie aj medzi jej jednotlivými krokmi. Nástroj umožňuje definíciu komplikovaných rekonciliačných pra­vidiel, pretože dáta vo vstupných systémoch sú zvyčajne v odlišnej štruktúre ako v cieľovom systéme a ich vzájomné porovnanie a kontrola nebývajú priamočiare.

Naše prípadové štúdie

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Branislav Dugas
Division director