Operational Data Store

Vaše prevádzkové procesy sú komplikované a brzdí ich roztrieštená dátová základňa? Dostávate kľúčové podklady neskoro? Zaobstarajte si dátové úložisko, ktoré vám skutočne zjednoduší život.

Mám záujem

Potrebujete zlepšiť a zrýchliť svoje prevádzkové procesy?

Správny ODS môže súčasne podporovať prevádzkové aj prevádzkovo-analytické aspekty vašich procesov, čo vám umožní sa sústrediť na podnikanie. Bude spolupracovať s vašimi súčasnými procesmi a systémami, takže vás nebude obmedzovať v krátkodobom ani dlhodobom horizonte.

Operational Data Store od Adastry

Operational Data Store ľahko zaistí všetky vaše prevádzkové informačné potreby, pretože jeho hlavnou úlohou je pomáhať prevádzkovým procesom a neriešiť nič iné, čo by mohlo tieto činnosti narušiť alebo sťažiť.

V praxi osvedčené riešenie prevádzkového dátového skladu – na podporu prevádzkových procesov i nadväzujúcich analytických úloh

 

Naše riešenie ODS sa skladá z osvedčených metodík, postupov, návrhových vzorov, dátových modelov, technologických riešení a nástrojov, ktoré zaisťujú maximálnu efektivitu. Kladie tiež veľký dôraz na metadáta.

Tento prístup zaisťuje dlhodobú udržateľnosť riešenia a umožňuje použitie techník Model Driven Development, kedy je väčšina programového kódu generovaná.

To zaisťuje maximálnu produktivitu vývoja (a tým aj nižšiu cenu), vysoký stupeň štandardizácie a využitie všetkých našich skúseností získaných pri mnohých praktických implementáciách ODS.

Z aplikačného hľadiska je možné ODS použiť pre integráciu dát o zákazníkoch alebo produktoch. Nesmieme zabudnúť na potenciál riešenia ODS ako databázy pre riadenie kampaní alebo pre správu hlavných údajov, ktoré možno ľahko prepojiť s ODS.

o 80 %

rýchlejšie kritické prevádzkové procesy vďaka
správne zavedenému systému ODS

85 ms

(milisekund) je priemerná doba odozvy nášho
ODS na požiadavky užívateľov

Stavajte dátové sklady podľa jednotných pravidiel a štandardov

Operational Data Store (ODS) môže plniť nasledujúce roly:

 • dátové úložisko pre operatívne procesy,
 • dátové úložisko kmeňových dát,
 • zdieľané cache viacerých systémov (dátovo integrované alebo neintegrované),
 • podporná vrstva dátového skladu (stage vrstva),
 • dátové úložisko pre operatívny reporting,
 • náhrada za legacy aplikácie (ODS poskytuje dáta zaniknutých systémov).

Z pohľadu frekvencie plnenia a aktualizácie dát možno ODS rozdeliť do nasledujúcich skupín:

 • ad-hoc plnenie alebo plnenie na vyžiadanie,
 • mesačné plnenie,
 • denné plnenie,
 • plnenie viackrát za deň,
 • plnenie takmer v reálnom čase,
 • plnenie v reálnom čase.

Z pohľadu dátovej integrácie možno ODS postaviť na viacerých spôsoboch získavania dát:

 • replikácia tabuliek z primárnych systémov,
 • replikácia transakcií z primárnych systémov,
 • integrácia transakcií z primárnych systémov,
 • derivácia dát z dátového skladu.

Z pohľadu logickej architektúry sa naše riešenie skladá z niekoľkých komponentov:

 • dátové úložisko,
 • transformačná vrstva,
 • komunikačná vrstva,
 • nástroje pre správu a vývoj dátového úložiska,
 • nástroje pre vývoj transformačných a komunikačných metadát,
 • nástroje pre správu ostatných metadát a dokumentácie.

Dátové úložisko

Dátové úložisko je jadrom celého riešenia. Uchováva dáta, ako aj niektoré vybrané metadáta, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie riešení. Ako úložisko využíva preverené a osvedčené relačné databázy. Dátový model môže byť navrhnutý podľa potrieb zákazníka alebo môžeme použiť niektorý z našich predpripravených odvetvových modelov, napr. modely pre bankové a finančné inštitúcie.

Nástroje

V našom riešení sa významne sústredíme na nástroje. Nástroje od Adastry zaisťujú jednoduchú centrálnu správu metadát riešení, správu dátového modelu, správu dátových transformácií a príslušných dátových tokov vrátane ich časovania, tvorby dokumentácie, monitoring riešení ako funkčného celku a integráciu komunikačnej vrstvy. Vysoký dôraz je kladený na metadáta a ich následné využitie pre vývoj a prevádzku.

Transformačná vrstva

Transformačná vrstva je hlavný nositeľ aplikačnej logiky riešenia ODS. Vrstva zabezpečuje transformáciu medzi vonkajším svetom a dátovým úložiskom. Primárne ide o API umožňujúce spracovanie jednotlivých dátových viet alebo ETL/ELT, ktoré dávkovo spracováva celé skupiny dátových viet.

Tento princíp filtrujúci vrstvy odtieňuje vonkajší svet od vnútorného dátového modelu a umožňuje úpravy modelu podľa aktuálnych potrieb bez nutnosti všetko prerobiť. Transformačná vrstva môže vykonávať dátové transformácie v reálnom čase, skoro reálnom čase alebo dávkovo podľa požiadaviek a potrieb zákazníka.

Komunikačná vrstva

Komunikačná vrstva spája ODS s vonkajším svetom. Vrstva zaisťuje transformácie vstupnej aj výstupnej komunikácie. Primárne táto vrstva technologicky prekladá komunikáciu do formátu, s ktorým už ODS dokáže vnútorne pracovať, a naopak.

Tento modulárny prístup umožňuje jednoducho nasadiť naše riešenie do prostredia, ktoré vyžadujú špecifický spôsob komunikácie, ako sú webové služby, špecifické konektory alebo špecifický formát komunikačných správ, prípadne je možné komunikačné prostriedky ľahko podľa potreby zmeniť.

Naše prípadové štúdie

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Marius Maslo
CEO Adastra Slovakia